CRI, CRI, CRI, DEZASTRU GRI...

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O com­pa­nie ame­ri­ca­nă, Ter­re­form ONE, pro­pu­ne, nici mai mult, nici mai puţin, de­cât un adă­post care-i şi poate hrăni pe cei care-i găz­du­i­eş­te în caz de dezastru, scrie CNN. De­nu­mit „Adă­pos­tul-fer­mă de grei­eri“, aces­ta este for­mat din mici cap­su­le aşe­za­te una pes­te alta într-un ca­dru spe­cial, în care pot fi cres­cu­ţi grei­eri. Avan­ta­jul adă­pos­tu­lui este că poate fi in­sta­lat foar­te re­pe­de într-o zo­nă afec­ta­tă de in­cen­dii sau tsu­na­mi, când oa­me­nii nu au ac­ces la alte sur­se de hra­nă. Cap­su­le­le din care este for­mat ofe­ră toate con­di­ţi­i­le ne­ce­sa­re dez­vol­tă­rii a până la 22.000 de in­sec­te la fi­e­ca­re şase până la do­uăs­pre­ze­ce săp­tă­mâni, grei­e­rii fi­ind ale­şi pentru po­ten­ţia­lul pe care-l au ca sur­să eco­lo­gi­că de pro­tei­ne, sus­ţin ini­ţia­to­rii proi­ec­tu­lui. Aceş­tia au con­stru­it de­ja un pro­to­tip la New York, în Brook­lyn, un­de înce­ar­că să con­vin­gă şi bu­că­ta­rii din res­tau­ran­te să in­tro­du­că grei­eri în me­niu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.