CUM SĂ VIN­ZI MAI BI­NE? INSPIRĂ-TE DE LA MUZEU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

În încer­ca­rea de a-şi crea o ima­gi­ne cât mai bu­nă în ochii cli­en­ţi­lor, ga­le­ri­i­le de ar­tă re­curg la tot fe­lul de stra­te­gii care să le per­mi­tă să vândă pi­e­se­le pe care le au cât mai scump, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Ga­le­ri­i­le or­ga­ni­ze­a­ză astfel ex­po­zi­ţii care pot ri­va­li­za cu ce­le din mu­zee, an­ga­jând une­ori pentru ele cu­ra­tori, şi chiar împru­mu­tă lu­crări pentru a le ex­pu­ne. Chiar şi ca­ta­loa­ge­le ex­po­zi­ţi­i­lor par mai de­gra­bă niş­te lu­crări de spe­cia­li­ta­te de­cât pu­bli­ca­ţii me­ni­te să pre­zin­te câte­va de­ta­lii des­pre ope­re­le de ar­tă ex­pu­se. Pro­pri­e­ta­rii ga­le­ri­i­lor sus­ţin că astfel pre­zin­tă pi­e­se­le pe care le au de vânza­re într-un con­text adec­vat şi îi re­pre­zin­tă cum se cu­vi­ne pe ar­tiş­tii cu care au con­tract, ei con­si­de­rând că pentru a vin­de nu pot să stea pur şi sim­plu să aştep­te să vi­nă cli­en­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.