10,42

Business Magazin (Romania) - - + MEET THE CEO -

re­pre­zin­tă pro­fi­tul me­diu/ pa­sa­ger pe care îl vor avea li­ni­i­le

ae­ri­e­ne anul aces­ta În ul­ti­mii ani a exis­tat o ru­pe­re între crește­rea tran­spor­tu­lui ae­rian și per­for­ma­nțe­le in­dus­tri­ei ae­ri­e­ne. To­tuși, ana­liștii in­ter­nați­o­na­li ob­ser­vă că tran­spor­tul ae­rian ră­mâne strâns le­gat de ci­clul eco­no­mic: atunci când eco­no­mia glo­ba­lă este pu­ter­ni­că, la fel sunt in­dus­tri­i­le tu­ris­mu­lui și ae­ria­nă. Re­cen­ta înce­ti­ni­re din nu­me­roa­se sec­toa­re eco­no­mi­ce este îngri­jo­ră­toa­re, po­tri­vit spe­cia­liști­lor din do­me­niu ci­tați de IATA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.