LUMINI DE FIRMĂ LA HAVANA

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

da­tă cu des­chi­de­rea Cu­bei spre lu­me, pe lângă tu­riști au apă­rut și cei care cau­tă să res­tau­re­ze ele­men­te care țin de isto­ria ei. În ace­as­tă a do­ua ca­te­go­rie se înca­dre­a­ză ar­stis­tul con­tem­po­ran cu­ba­nez Ka­dir Lo­pez și ame­ri­ca­nul de ori­gi­ne cu­ba­ne­ză Adol­fo No­dal, fost di­rec­tor al unei in­sti­tuții cul­tu­ra­le din Los Ange­les, care și-au pro­pus să re­a­du­că fir­me­le lu­mi­noa­se la Havana, scrie LA Ti­mes. Foar­te întâlni­te în anii trei­zeci, pa­tru­zeci sau cin­ci­zeci, aces­tea erau un sim­bol al mo­der­nis­mu­lui și pros­pe­ri­tății, dar după in­stau­ra­rea re­gi­mu­lui Cas­tro au fost trep­tat opri­te, fi­ind con­si­de­ra­te prea co­mer­cia­le și greu de întreți­nut, une­le ajun­gând chiar să fie de­mon­ta­te pentru va­lo­ri­fi­ca­rea ma­te­ria­le­lor din care erau

Ocon­fe­cți­o­na­te. Având de­ja ex­pe­ri­e­nță în res­tau­ra­rea unor fir­me lu­mi­noa­se din Los Ange­le­sul de altă­da­tă, No­dal l-a coop­tat pe Lo­pez, proi­ec­tul lor do­rind să-i in­spi­re pe po­te­nția­lii între­prin­ză­tori cu­ba­ne­zi să-și des­chi­dă afaceri și, bi­neînțe­les, să atra­gă tu­riști. Cei doi au reușit să res­tau­re­ze 42 de ve­chi fir­me lu­mi­noa­se pe trei ar­te­re din Havana și au de gând să ajun­gă la 150 în ur­mă­to­rii doi ani, după care spe­ră să cre­as­că nu­mă­rul de fir­me lu­mi­noa­se la 500 și chiar să asi­gu­re ali­men­ta­rea uno­ra dintre ele cu pa­no­uri so­la­re. Proi­ec­tul lor avan­se­a­ză ușor, da­to­ri­tă nu­mă­ru­lui re­dus de apro­bări pe care tre­bu­ie să le obți­nă, prin­ci­pa­la pro­ble­mă fi­ind fi­na­nța­rea; reușesc să atra­gă bani prin crow­dfun­ding, pe­tre­ceri de strânge­re de fon­duri sau chiar tu­ruri ale fir­me­lor lu­mi­noa­se pentru tu­riști.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.