POFTĂ BU­NĂ LA FOTOGRAFII

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Po­pu­la­ri­ta­tea re­ţe­le­lor de so­cia­li­za­re on­li­ne nu pu­tea să tre­a­că ne­ob­ser­va­tă de res­tau­ran­te, care au ajuns să in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu cli­en­ţii lor şi pe ace­as­tă cale. Da­că ma­jo­ri­ta­tea s-au adap­tat din mers, une­le, cum este Ju-ni din San Fran­cis­co, au fost gândi­te de la înce­put pentru cli­en­ţii care-şi pe­trec mult timp on­li­ne. Ju-ni, un lo­cal spe­cia­li­zat în sus­hi, a fost ame­na­jat ca spa­ţiu des­chis şi bine lu­mi­nat, iar me­ni­ul ast­fel al­că­tu­it încât cli­en­ţi­lor ti­neri să le fie uşor să fa­că fotografii pe care să le pu­nă pe in­ter­net ca să le ara­te pri­e­te­ni­lor, sus­ţi­ne pa­tro­nul său Ge­of­frey Lee, con­form San Fran­cis­co Chro­ni­cle. Pu­bli­cul că­ru­ia i se adre­se­a­ză acest res­tau­rant pa­re să fi fost cu­ce­rit de ide­ea pa­tro­nu­lui său, de­oa­re­ce tim­pul de aştep­ta­re pentru o re­zer­va­re a ajuns de­ja la do­uă luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.