ÎNTOARCEREA ACASĂ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Chiar da­că nu toa­tă lu­mea este bi­ne­veni­tă în Marea Britanie, fapt evi­den­ţiat şi de vo­tul re­cent pentru ie­şi­rea din Uniunea Europeană, pentru unii se gă­seş­te loc şi chiar şi asis­ten­ţa ne­ce­sa­ră ca să ajun­gă în zo­ne­le des­ti­na­te lor. Ca să con­vin­gă pârşul de alun să re­vi­nă aco­lo un­de n-a mai fost vă­zut de mai bine de o su­tă de ani, o or­ga­ni­za­ţie eco­lo­gis­tă, Pe­o­ple’s Trust for Endan­ge­red Spe­ci­es a in­tro­dus do­uă­zeci de pe­re­chi din ace­as­tă spe­cie de ro­ză­toa­re în Par­cul Na­ţi­o­nal Yor­kshi­re Da­les, scrie The Guar­dian. Pârşul de alun a cu­nos­cut o scă­de­re ma­si­vă a efec­ti­ve­lor în Marea Britanie după cel de-Al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, din cau­za schim­bă­ri­lor pro­du­se în mo­dul de ex­ploa­ta­re al pă­mântu­lui şi a frag­men­tă­rii ha­bi­ta­tu­lui prin con­stru­i­rea de dru­muri şi căi fe­ra­te. Pârşii re­cent in­tro­du­şi în natură vor fi mo­ni­to­ri­za­ţi atent şi se spe­ră că vor in­tra în re­la­ţii cu un alt grup eli­be­rat şi el în apro­pi­e­re, iar cu tim­pul po­pu­la­ţia va creş­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.