FIUL JUNGLEI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

War­ner Bros. Pic­tu­res şi Vil­la­ge Road­show Pic­tu­res pre­zin­tă aven­tu­ra „Le­gen­da lui Tar­zan” care îl adu­ce pe Ale­xan­der Skar­sgård, din 8 iulie pe ma­ri­le ecra­ne, în ro­lul le­gen­da­ru­lui per­so­naj cre­at de scri­i­to­rul Edgar Ri­ce Bur­ro­u­ghs. Au tre­cut mul­ţi ani de când cel cu­nos­cut ca Tar­zan a pă­ră­sit jun­gla afri­ca­nă şi şi-a asu­mat o no­uă iden­ti­ta­te ca Lor­dul Greys­to­ke, John Clay­ton al III-lea. Trăi­eş­te o via­ţă li­niş­ti­tă şi lu­xoa­să ală­turi de so­ţia lui Ja­ne (Mar­got Rob­bie), în mo­men­tul în care este ru­gat să re­vi­nă în Con­go drept emi­sar al Par­la­men­tu­lui pentru o tran­zac­ţie co­mer­cia­lă. Con­dus de lă­co­mie şi do­rin­ţa de răz­bu­na­re, că­pi­ta­nul bel­gian Le­on Rom (Chris­toph Wal­tz) pu­ne la cale un com­plot odi­os împotriva lui John, fără să ştie ce for­ţe este pe cale să dez­lăn­ţu­ie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.