Ma­na­ging di­rec­tor La­ger­max AED Ro­ma­nia

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

pro­du­cție în uzi­ne­le pro­du­că­toa­re de au­to­tu­ris­me, me­di­ca­men­te­le tran­spor­ta­te ne­co­res­pun­ză­tor pot fi dău­nă­toa­re pentru să­nă­ta­tea oa­me­ni­lor și pot crea o ima­gi­ne ne­ga­ti­vă a com­pa­ni­ei im­por­ta­toa­re sau dis­tri­bu­i­toa­re și, im­pli­cit, pi­er­deri fi­nan­cia­re și con­se­ci­nțe le­ga­le.

Ia­tă ce schim­bări ma­jo­re tre­bu­ie lua­te în con­si­de­ra­re de fir­me­le de tran­sport pentru a pu­tea de­ve­ni com­pe­ti­ti­ve și a fi se­lec­ta­te în ca­li­ta­te de fur­ni­zori de ser­vi­cii lo­gis­ti­ce. Cum vor reuși să do­bânde­as­că avan­taj com­pe­ti­tiv? Ce tran­sfor­mări or­ga­ni­zați­o­na­le, ce te­o­rii ma­na­ge­ria­le au ne­voie să in­tro­du­că în ana­li­za bu­si­nes­su­lui pentru a câști­ga co­tă de piață, re­pu­tație con­stan­tă și sta­bi­li­ta­te?

Ia­tă și răs­pun­su­ri­le: în pri­mul rând tre­bu­ie să por­nim de la o Stra­te­gie. O Stra­te­gie se ba­ze­a­ză pe pre­mi­se­le că vi­i­to­rul nu mai poa­te fi pre­vă­zut cu su­fi­ci­en­tă acu­ra­tețe și că be­ne­fi­ci­i­le pe ter­men lung nu sunt mai im­por­tan­te de­cât ce­le pe ter­men scurt. Va­loa­rea Stra­te­gi­ei con­stă în ori­gi­na­li­ta­te, con­sis­te­nță, con­si­de­ra­rea și eva­lua­rea ris­cu­ri­lor și fle­xi­bi­li­ta­te la schim­bă­ri­le im­pre­vi­zi­bi­le din me­di­u­lui ex­tern. De ase­me­nea, are ne­voie să ia în con­si­de­ra­re in­te­re­se­le, nu întot­de­au­na con­ver­gen­te, ale sta­ke­hol­de­ri­lor, un alt ele­ment de no­u­ta­te pre­zent în piața de tran­sport, da­to­ri­tă crește­rii ne­voi­lor de fi­na­nța­re, de aso­ci­e­re sau de fu­zi­u­ne. Fie că vor­bim de ow­neri, fie că vor­bim de fon­duri de in­ves­tiții, cre­di­tori, fur­ni­zori – cli­e­nți (exem­plu de­ca­la­jul ter­me­ne­lor de pla­tă și pro­vo­că­ri­le im­pli­ci­te ale cash-flow-ului) sau de ma­na­geri.

Imple­men­ta­rea cu suc­ces a unei stra­te­gii efi­ci­en­te tre­bu­ie obli­ga­to­riu să co­nți­nă trei ele­men­te: uni­ci­ta­te (ce nu are com­pe­tiția), com­pe­te­nță (ce nu poa­te com­pe­tiția) și pre­fe­ra­bi­li­ta­te (ce poți fa­ce mai bi­ne de­cât com­pe­tiția). Toa­te aces­tea vor de­ter­mi­na ale­ge­rea sur­se­lor sau de­ci­zi­i­lor de po­ziți­o­na­re care pot du­ce la avan­taj com­pe­ti­tiv: fo­cus spre pro­fi­ta­bi­li­ta­te, co­tă de piață, su­pe­ri­o­ri­ta­te teh­ni­că (ca­mi­oa­ne de ul­ti­mă ge­ne­rație, echi­pa­men­te mo­der­ne pentru de­po­zi­te), ino­vație (aug­men­ted re­a­li­ty în lo­gis­ti­că) sau poa­te o stra­te­gie low cost. Ana­li­za me­di­u­lui ex­tern es­te ia­răși ex­trem de uti­lă având în ve­de­re in­sta­bi­li­ta­tea lui. Fo­lo­si­rea PEST-ului (Po­li­tic, Economic, So­cial, Teh­no­lo­gic) nu ne va feri de su­pri­ze, dar cel puțin ne obli­gă să eva­luăm și să con­tro­lăm ris­cul: de exem­plu fluc­tuația cur­su­lui va­lu­tar are un im­pact di­rect și sem­ni­fi­ca­tiv în mar­je­le de pro­fit ale im­por­ta­to­ri­lor din Chi­na, crește­rea ac­ci­ze­lor com­bus­ti­bi­lu­lui în con­diți­i­le în care pon­de­rea lui în to­ta­lul cos­tu­ri­lor tran­spor­ta­to­ri­lor es­te de peste 40%, po­si­bi­la im­po­zi­ta­re a di­ur­ne­lor cu efect ime­diat în crește­rea ta­ri­fe­lor de tran­sport, as­pec­te le­ga­te de pro­te­ja­rea me­di­u­lui și im­pu­ne­rea unor nor­me an­ti­po­luan­te ne­ce­si­tă in­ves­tiții su­pli­men­ta­re în echi­pa­rea ca­mi­oa­ne­lor.

O stra­te­gie com­pe­ti­ti­vă va lua în con­si­de­ra­re și de­ci­zii de ma­ke or buy. Avem ne­voie de flo­tă pro­prie sau sub­con­trac­tăm? În Dis­tri­buție, de exem­plu, are mai mult sens în ba­za unor vo­lu­me ga­ran­ta­te să fo­lo­sești flo­tă pro­prie. În De­po­zi­ta­re ma­jo­ri­ta­tea ope­ra­to­ri­lor lo­gis­tici închi­ria­ză spați­i­le. De ase­me­nea, un au­dit in­tern es­te obli­ga­to­riu când sta­bi­lim o stra­te­gie. În ur­ma aces­tu­ia pu­tem afla răs­pun­suri la între­bă­ri­le de ce cum­pă­ră cli­e­nții de la noi, de ce cum­pă­ră cli­e­nții de la com­pe­tiție, ce re­sur­se au com­pe­ti­to­rii și noi nu le avem, care sunt „dri­ve­rii“pentru pro­fit și mul­te alte­le. Nu în ul­ti­mul rând, tre­bu­ie să luăm în cal­cul ana­li­ze­le fi­nan­cia­re: Re­turn on Ca­pi­tal Employed, Net Cash Flow, ana­li­za Bre­ak Even…

În con­clu­zie, piața de tran­sport și lo­gis­ti­că es­te într-o continuă evo­luție nu nu­mai din punc­tul de ve­de­re al nu­mă­ru­lui de fir­me sau al ci­frei de afaceri, dar mai ales din punc­tul de ve­de­re al tre­ce­rii de la un tip de ma­na­ge­ment pri­mar la unul de tip tran­sfor­mați­o­nal, ba­zat pe con­cep­te noi, dez­vol­ta­te prin vi­zi­u­ne, ma­na­ge­men­tul ris­cu­lui, ma­na­ge­men­tul schim­bă­rii, in­tro­du­ce­rea ana­li­ze­lor fi­nan­cia­re în pla­nu­ri­le de dezvoltare, fo­cus spre mo­ti­va­rea și dez­vol­ta­rea an­ga­jați­lor, toa­te aces­tea in­te­gra­te într-o stra­te­gie con­sis­ten­tă, sus­te­na­bi­lă și va­li­dă. Iar mot­to­ul de­fi­ni­to­riu al ce­lei mai bu­ne stra­te­gii es­te: „Să faci ce­va com­plet di­fe­rit“!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.