MATERIALELE NU SUNT CEEA CE PAR A FI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

acă la poșe­te fal­sul stri­că ima­gi­nea, la ca­se­le lu­xoa­se e bi­ne­venit, con­form ul­ti­me­lor ten­di­nțe în do­me­niu. Se poar­tă ma­te­ria­le care doar se­a­mă­nă cu ce­le ve­ri­ta­bi­le, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, iar une­ori le imi­tă atât de bi­ne încât cu greu le mai poți de­o­se­bi.

Cei care își con­stru­i­esc sau ame­na­je­a­ză o ca­să în care in­ves­tesc su­me im­pre­si­o­nan­te nu re­curg însă la imi­tații din do­ri­nța de a fa­ce eco­no­mii, ci pentru că aces­tea se gă­sesc mai ușor, iar în une­le ca­zuri se mon­te­a­ză fă­ră mare bă­taie de cap. Alții cau­tă pur și sim­plu ce­va de­o­se­bit, iar pia­tră, mar­mu­ră sau alte ma­te­ria­le ve­ri­ta­bi­le are toa­tă lu­mea, așa că imi­tați­i­le li se par mai in­te­re­san­te.

Materialele fal­se sunt și mai ușor de înca­drat în sche­ma co­lo­ris­ti­că pe care pro­pri­e­ta­rul o do­rește pentru lo­cu­i­nța sa, su­sțin spe­cia­liștii. Un alt mo­tiv es­te ace­la că une­le ma­te­ria­le ve­ri­ta­bi­le, cum ar fi lem­nul ve­chi re­cu­pe­rat din con­stru­cții ca ham­ba­re­le, sunt greu de obți­nut și tre­bu­ie tra­ta­te ca să nu se de­te­ri­o­re­ze. În plus, teh­no­lo­gia mo­der­nă per­mi­te cre­a­rea de imi­tații mai greu de iden­ti­fi­cat de­cât altă­da­tă, iar unii pro­pri­e­tari de ca­se re­curg și la teh­nici fo­lo­si­te de mește­rii de altă­da­tă care le per­mit să pă­că­le­as­că ochi­ul. Cum o ca­să nu ara­tă fru­mos fă­ră un pic de ver­de­ață, pro­du­că­to­rii de imi­tații ofe­ră chiar și gard viu sau plan­te ar­ti­fi­cia­le pentru cei care nu vor să-și ba­tă ca­pul cu îngri­ji­rea uno­ra ade­vă­ra­te.

Spe­cia­liștii în do­me­ni­ul imo­bi­liar atrag însă ate­nția că fal­su­ri­le tre­bu­ie să fie bi­ne lu­cra­te ca să nu se re­mar­ce ime­diat, iar ce­le care res­pec­tă acest cri­te­riu pot chiar crește va­loa­rea unei ca­se, da­to­ri­tă fap­tu­lui că materialele mo­der­ne sunt mai ușor de ma­ni­pu­lat și in­sta­lat.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.