TRENINGUL LA PUTERE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Când­va uni­for­mă pentru spor­ti­vi şi pentru cei mai pu­ţin aten­ţi la ima­gi­nea lor, umi­lul tre­ning a ajuns un ele­ment care nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din gar­de­ro­ba omu­lui bi­ne îmbră­cat, du­pă ce ca­se­le de modă au înce­put să-i acor­de aten­ţie, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Ca­se pre­cum Gucci, Bot­te­ga Ve­ne­ta, Ve­te­men­ts, Chloé, dar nu nu­mai, au de­cis să „înno­bi­le­ze“treningul, aşa cum o ara­tă co­lec­ţi­i­le lor, acesta, pre­cum şi alte ar­ti­co­le ves­ti­men­ta­re sportive, de­venind din ce în ce mai po­pu­la­re ca ţi­nu­te de zi. Casa Kil­go­ur a mers chiar până într-aco­lo încât să lan­se­ze un aşa-nu­mit cos­tum po­li­va­lent („mul­ti­pur­po­se su­it“) pentru băr­ba­ţi, gândit să fie co­mod ca un tre­ning şi to­tu­şi pur­ta­bil şi la lucru, răs­pun­zând do­rin­ţei cli­en­ţi­lor de a se sim­ţi re­la­xa­ţi la ser­vi­ciu, du­pă cum au afir­mat ofi­cia­lii săi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.