PICTURA CU FA­ŢĂ UMANĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Se pic­te­a­ză pe hârtie, pânză, sti­clă, lemn, chiar şi pe zi­duri sau as­falt, dar unii ar­tiş­ti con­si­de­ră că se pot ex­pri­ma cel mai bi­ne atunci când aştern cu­lo­ri­le pe tru­pul uman. O ast­fel de ar­tis­tă es­te ame­ri­can­ca Ale­xa Me­a­de, din Los Ange­les, care pic­te­a­ză mo­de­le pe trup şi pe fa­ţă, le su­pra­pu­ne pe fun­da­luri pre­gă­ti­te di­nain­te ast­fel încât să apla­ti­ze­ze ima­gi­nea, du­pă care re­a­li­ze­a­ză fo­to­gra­fii spec­ta­cu­loa­se, scrie CNN. Cel mai di­fi­cil lucru în cre­a­rea unor ase­me­nea lu­crări, afir­mă ar­tis­ta, es­te să reu­şeş­ti să faci mo­de­le­le să stea ne­miş­ca­te, mo­tiv pentru care ea încearcă să ter­mi­ne cât mai re­pe­de. Prin­tre ce­le mai im­por­tan­te cre­a­ţii ale sa­le se nu­mă­ră o se­rie de ima­gini care închi­pu­ie un ca­len­dar în sti­lul ve­chi­lor afi­şe ame­ri­ca­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.