MUZICĂ HIGH-TECH

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Instru­men­te­le mu­zi­ca­le din să­li­le de con­cer­te din zi­ua de azi ara­tă cam la fel ca atunci când au fost cre­a­te cu mul­tă vre­me în urmă, dar acest lucru es­te pe ca­le să schim­be, gra­ţie unor fir­me care încearcă să apli­ce ul­ti­me­le no­u­tă­ţi high-tech la do­me­ni­ul mu­zi­cal. O ast­fel de fir­mă es­te 3Dva­ri­us, scrie The Te­le­graph, care toc­mai a ob­ţi­nut fi­nan­ţa­rea ne­ce­sa­ră prin plat­for­ma de crow­dfun­ding Kic­kstar­ter pentru a pro­du­ce o vi­oa­ră com­plet func­ţi­o­na­lă elec­tri­că cu aju­to­rul unei im­pri­man­te 3D por­nind de la o vi­oa­ră Stra­di­va­ri­us. O altă fir­mă, Wha­le­to­ne, a lansat un mo­del de pian digital, Grand Hy­brid, al că­rui preţ por­neş­te de la 98.000 de euro. Grand Hy­brid es­te pre­vă­zut cu di­fu­zoa­re, in­clu­siv sub­woo­fer, per­mi­te uti­li­za­to­ri­lor să ale­a­gă din­tr-o ga­mă de op­ţi­uni de su­net gru­pa­te în trei ca­te­go­rii prin­ci­pa­le, poa­te cânta pre­cum pia­ne­le din anii ’60 - ’80 şi poa­te re­da in­ter­pre­tări ale unor pia­niş­ti ce­le­bri sau com­po­zi­ţi­i­le po­se­so­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.