7. SMARTWATER

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ace­as­tă com­pa­nie fo­lo­sește ci­clul hi­dro­lo­gic - un pro­ces de pu­ri­fi­ca­re a apei care se re­gă­sește în na­tu­ră. Com­pa­nia încăl­zește mai întâi mo­le­cu­le­le de apă până când aces­tea de­vin va­pori, apoi înde­păr­te­a­ză con­ta­mi­na­nțui și po­lua­nții. Va­po­rii sunt ul­te­ri­or ră­ciți și con­den­sați într-o for­mă li­chi­dă. În apă sunt in­tro­duși apoi mag­ne­ziu, po­ta­siu și elec­tro­liți din cal­ciu în sco­pul adău­gă­rii de be­ne­fi­cii pentru să­nă­ta­te și pentru aro­mă. Smartwater este fă­cu­tă de pro­du­că­to­rul Gla­céau, deți­nut de com­pa­nia Co­ca-Co­la în pre­zent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.