Ce hob­by ave­ţi şi cât timp de­di­ca­ţi aces­tei pre­o­cu­pări? Când şi cum a înce­put in­te­re­sul pentru ace­as­tă zo­nă?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Fo­to­gra­fia. In­te­re­sul pentru fo­to­gra­fie a venit na­tu­ral, am des­co­pe­rit sin­gur apa­ra­tul fo­to, iar pri­ma in­te­ra­cți­u­ne a fost în ju­rul vârstei de ze­ce ani, având la înde­mână un apa­rat de fo­to­gra­fiat ru­sesc pe film Zor­ki 4, foar­te po­pu­lar în anii 1970-1980, com­plet ma­nual. Față de pre­zent, când ino­vați­i­le în teh­no­lo­gie au schim­bat ra­di­cal echi­pa­men­te­le fo­to­gra­fi­ce, apa­ra­te­le cla­si­ce pe film îți dă­de­au o sen­zație apar­te de „ne­cu­nos­cut“. Nu exis­ta pre­vi­zua­li­za­rea sce­nei în apa­rat, opți­u­ne pre­zen­tă pe toa­te ca­me­re­le fo­to di­gi­ta­le, nu exis­tau sen­zori să de­tec­te­ze lu­mi­no­zi­ta­tea, ba­lan­sul de alb, apoi să le re­gle­ze au­to­mat, ast­fel că te per­fe­cți­o­nai prin mul­tă prac­ti­că. Ochi­ul tău tre­bu­ia să „pre­vi­zua­li­ze­ze“sce­na, min­tea ta fă­cea cal­cu­le­le ne­ce­sa­re pentru o înca­dra­re co­rec­tă, iar so­si­rea pro­du­su­lui fi­nal, po­za efec­ti­vă, îți crea me­reu o sta­re de sus­pans, pli­nă de emoții, până la vi­zua­li­za­rea pe hârtie. Teh­ni­ca mo­der­nă a fă­cut mult mai ac­ce­si­bi­lă fo­to­gra­fia, dar nu a avut un efect im­pli­cit și în ca­li­ta­tea, ino­vația ar­tei fo­to­gra­fi­ce. Am avut pe­ri­oa­de în care am alo­cat în tim­pul săp­tă­mânii o mare par­te din fiecare noap­te pentru studiu, edi­ta­re, vi­zua­li­zări de zeci de mii de po­ze ale fo­to­gra­fi­lor con­sa­crați, iar în we­e­ken­duri pe­tre­ce­am și 24 de ore fă­ră odih­nă, mânca­re sau pau­ze, com­bi­nând „mun­ca“de te­ren cu se­lec­ta­rea, pos­tpro­ce­sa­rea, edi­ta­rea, iden­ti­fi­ca­rea ero­ri­lor, co­rec­ta­rea lor. De exem­plu, din­tre ge­nu­ri­le ar­tei fo­to­gra­fi­ce (pei­saj, por­tret, ar­hi­tec­tu­ră...), pe mi­ne m-a atras în spe­cial zo­na nu­mi­tă „con­cep­tual pho­to­grap­hy“– un tip de fo­to­gra­fie care ilus­tre­a­ză o idee, cre­e­a­ză un sim­bol, tran­smi­te un me­saj prin mij­loa­ce ab­strac­te. Pentru că ne­ce­si­tă un efort ex­trem de mare (ide­ea iniția­lă, gă­si­rea ele­men­te­lor po­tri­vi­te, re­gia, aran­ja­rea lu­mi­ni­lor, edi­ta­rea...), tim­pul alo­cat unei ase­me­nea fo­to­gra­fii ajun­gea și la

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.