Ce co­res­pon­den­ţe exis­tă între hob­by şi afaceri?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Di­rec­tă. Pentru mi­ne, fo­to­gra­fia este un exer­cițiu in­tens de ima­gi­nație. Ace­lași exer­cițiu in­tens de ima­gi­nație îl fo­lo­sesc și în afaceri. Tot ce­ea ce „con­stru­i­esc“în business are în spa­te mul­te ore de stra­te­gie, iden­ti­fi­ca­rea ce­lor mai bu­ne mișcări tac­ti­ce când vi­ne vor­ba des­pre avan­taj com­pe­ti­tiv, ela­bo­ra­rea unui pro­ces vi­zi­o­nar sau de tran­sfor­ma­rea or­ga­ni­zați­ei în sen­sul unei dis­ci­pli­ne și va­lori non­re­pli­ca­bi­le. Stra­te­gia unei afaceri înse­am­nă a ilus­tra o Idee, acea Idee uni­că prin care de­vii unic, iar unic înse­am­nă ine­ga­la­bil, ini­mi­ta­bil. Iar Ide­ea vi­ne nu­mai și nu­mai din ima­gi­nație, care la rândul ei stă la ba­za ori­că­rei fo­to­gra­fii de suc­ces.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.