Care sunt re­gu­li­le din hob­by fo­lo­si­toa­re în afaceri?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Fo­lo­si­rea sti­mu­li­lor cog­ni­ti­vi. Dez­vol­ta­rea ca­pa­ci­tăți­lor de con­cen­tra­re a ate­nți­ei. Fo­to­gra­fia, având o fun­cție pu­ter­nic cre­a­ti­vă, dez­vol­tă crei­e­rul, îl pro­voa­că per­ma­nent la si­tuații noi, la idei noi. Hob­by-uri­le și afa­ce­ri­le au mul­te pă­rți co­mu­ne. Și un hob­by pre­su­pu­ne sta­bi­li­rea de obi­ec­ti­ve (de exem­plu, obi­ec­ti­vul meu este să tran­smit cât mai mul­te sim­bo­luri într-o fo­to­gra­fie), asu­ma­rea de ris­curi (idei­le noi vin de obi­cei cu ris­curi de in­ter­pre­ta­re ero­na­tă, re­ti­ce­nța ana­liști­lor, stil ne­di­fe­re­nțiat), de­păși­rea ob­sta­co­le­lor (fi­nan­cia­re, timp…).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.