Este prac­ti­ca­rea unui hob­by be­ne­fi­că pentru re­la­ţi­i­le de afaceri / pentru afa­ce­re?

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Cu si­gu­ra­nță. În pri­mul rând poți gă­si ace­lași hob­by la alți par­te­neri de afaceri, poți in­te­ra­cți­o­na cu per­soa­ne cu pa­si­uni si­mi­la­re. În al doi­lea rând, hob­by-uri­le care sti­mu­le­a­ză ima­gi­nația re­duc stre­sul. Sunt stu­dii ști­i­nți­fi­ce care do­ve­desc că im­pli­ca­rea în ac­ti­vi­tăți plă­cu­te sca­de au­to­mat ni­ve­lul de stres. Re­du­când stre­sul, un hob­by te poa­te face mai pro­duc­tiv, dar și mai echi­li­brat. Și nu în ul­ti­mul rând, te aju­tă să iei o pau­ză, să te des­prin­zi de la ac­ti­vi­tăți­le so­li­ci­tan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.