LEONARD BOSACK, COFONDATOR AL CISCO SYSTEMS

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

luat o in­venție neu­ti­li­za­tă în scop co­mer­cial până atunci, a per­fe­cți­o­nat-o și a cre­at com­pa­nia care astă­zi deți­ne o co­tă de piață de pes­te 60% pe segmentul de echi­pa­men­te și so­luții pentru rețe­le de co­mu­ni­cații. În ur­mă cu 30 de ani, Leonard Bosack și soția sa, San­dra Ler­ner, au pus ba­ze­le Cisco Systems, com­pa­nie cu o ci­fră de afaceri de 49,2 miliarde de dolari în 2015.

Năs­cut în Pen­nsyl­va­nia, în 1952, într-o fa­mi­lie ca­to­li­că po­lo­ne­ză, Leonard Bosack a ab­sol­vit La Sal­le Col­le­ge Hi­gh School, iar ul­te­ri­or Whar­ton School de la Uni­ver­si­ta­tea din Pen­nsyl­va­nia; în tim­pul fa­cul­tății a fost atras de do­me­ni­ul teh­no­lo­gi­ei har­dwa­re. În 1979 a fost ac­cep­tat la Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford, un­de a înce­put să stu­di­e­ze ști­i­nța cal­cu­la­toa­re­lor și la scurt timp a de­venit in­gi­ner de su­port pentru un proi­ect im­por­tant al uni­ver­si­tății. Sarcina sa era de a re­a­li­za, prin in­ter­me­di­ul ro­u­te­ru­lui, par­ta­ja­rea de in­for­mații între cal­cu­la­toa­re­le Com­pu­ter Sci­en­ce Lab și rețe­aua School Business. Așa a întâlnit-o pe soția sa, San­dra Ler­ne, care era ma­na­ger al la­bo­ra­to­ru­lui Business School.

Pentru a co­nec­ta com­pu­te­re afla­te la dis­ta­nță, Leonard Bosack a fon­dat, împreu­nă cu soția sa, Cisco, un sis­tem de ro­u­ter mul­ti­pro­to­col cu sco­pul co­mer­cia­li­ză­rii pe sca­ră lar­gă a teh­no­lo­gi­ei de rețea lo­ca­lă (LAN), o ra­ri­ta­te teh­no­lo­gi­că la mo­men­tul res­pec­tiv. Advan­ced Ga­te­way Ser­ver, sis­te­mul cre­at de Bo­sak, a fost, de fapt, o ver­si­u­ne re­vi­zu­i­tă a ro­u­te­ru­lui exis­tent de­ja la Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford, in­ven­tat de Wil­liam Ye­a­ger și Andy Be­chtol­sheim, bre­ve­tat cu câți­va ani înain­te de apa­riția Cisco. Cei doi soți au înce­put să-și con­stru­ias­că pri­me­le ro­u­te­re aca­să, uti­li­zând rețeua de in­ter­net de la Uni­ver­si­ta­tea Stan­ford, aco­lo un­de lu­crau ca pro­fe­sori. Inițial, au vrut să con­stru­ias­că și să vândă ro­u­te­re pentru Stan­ford, însă pro­pu­ne­rea le-a fost re­fu­za­tă. Atunci și-au fon­dat pro­pria com­pa­nie, pe care au nu­mit-o Cisco, pres­cur­ta­re a orașu­lui San Fran­cis­co. Pro­du­sul Cisco a fost dez­vol­tat în ga­ra­jul lor și a înce­put să fie vândut în 1986, prin re­co­man­dări; în pri­ma lună de viață Cisco a avut

Acon­trac­te în va­loa­re de pes­te de 200.000 de dolari. Com­pa­nia a pro­dus o teh­no­lo­gie re­vo­luți­o­na­ră în ce­ea ce pri­vește sis­te­me­le de ro­u­te­re, iar asta le-a ofe­rit ra­pid do­mi­nația asu­pra pi­eței. Bran­dul a de­venit cu­nos­cut pu­bli­cu­lui larg în 1990, an în care Bosack s-a re­tras din com­pa­nie, la puțin timp du­pă ple­ca­rea soți­ei sa­le. Bosack și Ler­ner au ple­cat de la Cisco cu 170 milioane de dolari și au di­vo­rțat la înce­pu­tul ani­lor 1990. În 1996, veni­tu­ri­le Cisco s-au ri­di­cat la 5,4 miliarde de dolari, de­venind una din­tre po­vești­le de suc­ces din Si­li­con Val­ley; în 1998, com­pa­nia a fost eva­lua­tă la pes­te 6 miliarde de dolari și con­tro­la pes­te trei sfer­turi din afa­ce­ri­le cu ro­u­te­re.

Pe lângă Cisco, Leonard Bosack este cu­nos­cut pentru co­mer­cia­li­za­rea în pre­mi­e­ră, pe sca­ră lar­gă, a rețe­lei lo­ca­le (LAN). El și co­le­gii săi de la Stan­ford au fost ca­pa­bi­li să le­ge cu suc­ces 5.000 de cal­cu­la­toa­re din Uni­ver­si­ta­te într-o zo­nă de cam­pus de 16 mi­le pă­tra­te (41 kmp). Au de­pășit pro­ble­me­le de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te, atunci fi­ind cre­at pri­mul sis­tem LAN ade­vă­rat. Leonard Bosack a deți­nut, de ase­me­nea, po­ziții de con­du­ce­re în do­me­ni­ul teh­no­lo­gi­ei în ca­drul unor com­pa­nii precum AT & T Bell Labs și Di­gi­tal Equ­ip­ment Cor­po­ra­ti­on și a fost unul din­tre pro­fe­si­o­niștii care au con­tri­bu­it la teh­no­lo­gia de rețea con­du­să de că­tre De­par­ta­men­tul SUA al Apă­ră­rii (ARPnet), proi­ect ce a stat la ba­za in­ter­ne­tu­lui de astă­zi. Prin­tre cele mai re­cen­te pro­gre­se teh­no­lo­gi­ce ale lui Bosack se înca­dre­a­ză cre­a­rea unor sis­te­me de fi­bră op­ti­că in-li­ne, ca­pa­bi­le să atin­gă vi­te­ze de tran­smi­sie fă­ră pre­ce­dent - de 6.071 mi­li­se­cun­de la pes­te 1.231 km de fi­bre, dis­ta­nța apro­xi­ma­ti­vă din­tre Chi­ca­go și New York.

Leonard Bosack și San­dy Ler­ner au o fun­dație de ca­ri­ta­te fon­da­tă cu 70% din ba­nii obți­nuți prin vânza­rea acți­u­ni­lor de la Cisco, re­cu­nos­cu­tă pentru fi­na­nța­rea unei game lar­gi de proi­ec­te pentru dez­vol­ta­rea ști­i­nței și pro­te­ja­rea ani­ma­le­lor. În pre­zent, Leonard Bosack, în vârstă de 64 de ani, este CEO al XKL LLC, o com­pa­nie pri­va­tă de in­gi­ne­rie care ex­plo­re­a­ză și dez­vol­tă rețe­le op­ti­ce pentru co­mu­ni­cații de da­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.