CLIEN II CREATORI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

pți­u­nea de per­so­na­li­za­re a pro­du­se­lor ofe­ri­tă de ca­se­le de mo­dă cli­e­nți­lor nu este ce­va nou, dar evo­lue­a­ză și ea oda­tă cu între­a­ga in­dus­trie a mo­dei. Ulti­ma ten­di­nță în do­me­niu este de a lă­sa cli­e­nții să-și pu­nă am­pren­ta cre­a­toa­re asu­pra ar­ti­co­lu­lui ves­ti­men­tar sau ac­ce­so­ri­u­lui cum­pă­rat, scrie New York Ti­mes. Gucci a in­tro­dus la ma­ga­zi­nul său prin­ci­pal din Mi­la­no un ser­vi­ciu prin care ge­ci­le și sa­co­u­ri­le pot fi „învi­o­ra­te“cu o pa­tă de cu­loa­re du­pă gus­tul cli­en­tu­lui, care poa­te ale­ge da­că aces­tea să-i fie pic­ta­te ma­nual sau să i se apli­ce bro­de­rii cu di­ver­se mo­de­le.

Cre­a­toa­rea Anya Hin­dmar­ch are de ce­va vre­me o ga­mă de abți­bil­duri spe­cia­le pentru ge­nți­le sa­le pe care cli­en­te­le le pot apli­ca. Ope­ning Ce­re­mo­ny are în ma­ga­zi­nul său din car­ti­e­rul lon­do­nez So­ho o zo­nă ame­na­ja­tă spe­cial pentru cli­e­nții care vor să-și per­so­na­li­ze­ze că­măși și geci, ur­mând a in­tro­du­ce nu pes­te mul­tă vre­me și po­si­bi­li­ta­tea pic­ta­tu­lui și bro­da­tu­lui ma­nual al aces­tor ar­ti­co­le.

Nici Jim­my Choo nu se la­să mai pre­jos, com­pa­nia lan­sând o ga­mă de clip­suri de cris­tal, nas­turi și brățări cu care se pot de­co­ra pan­to­fii și poșe­te­le sa­le în fun­cție de pre­fe­ri­nțe. Toa­te ca­se­le de mo­dă care au in­tro­dus aces­te opți­uni își mo­ti­ve­a­ză de­ci­zia prin fap­tul că ast­fel le dau cli­e­nți­lor sen­ti­men­tul că au ce­va de­o­se­bit, cum nu mai are ni­meni și îi con­ving să mai cum­pe­re, iar pentru a-i pro­te­ja pe aceștia de efec­te­le unei ima­gi­nații prea bo­ga­te în ca­zul per­so­na­li­ză­rii le pun la dis­po­ziție con­sul­ta­nți ori so­luții de a aco­peri ele­men­te­le adău­ga­te ar­ti­co­le­lor achi­ziți­o­na­te, așa cum pro­ce­de­a­ză Jim­my Choo.

O

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.