ARMATA DE ARTIŞTI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Atunci când ple­a­că armata, în locul ei vin ar­tiş­tii, care tran­sfor­mă locul. Du­pă ce Ma­ri­na SUA a decis să re­nun­ţe la un com­plex con­stru­it în 1938 şi fo­lo­sit pentru tes­ta­rea unor mo­toa­re de avi­on, un ar­tist, meş­te­şu­gar şi între­prin­ză­tor, De­an San­tner, a închi­riat spa­ţi­ul neu­ti­li­zat înte­meind Ala­me­da Point Stu­di­os. Aces­ta, la rândul său, îl pu­ne la dis­po­zi­ţie şi unor con­fra­ţi care cre­e­a­ză tot fe­lul de pi­e­se de mo­bi­li­er la co­man­dă, chi­ta­re scum­pe pentru pa­si­o­na­ţi, pia­ne ori sculp­turi de me­tal, cea mai mare par­te din­tre aceş­tia câşti­gând su­fi­ci­ent de bi­ne din vânza­rea cre­a­ţi­i­lor lor. Pe lângă spa­ţi­ul de lu­cru ief­tin, un alt avan­taj de care se bu­cu­ră co­mu­ni­ta­tea de la Ala­me­da Point Stu­di­os este fap­tul că va­ri­e­ta­tea de spe­cia­li­zări ale mem­bri­lor ei le per­mi­te ar­tiş­ti­lor şi meş­te­şu­ga­ri­lor să se aju­te între ei atunci când dau de o pro­ble­mă pe care nu o pot re­zol­va sin­guri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.