COMEDIA MAMELOR

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Sce­na­riş­tii fil­mu­lui „Ma­rea Mah­mu­re­a­lă“aduc pe ma­ri­le ecra­ne, din 29 iu­lie, o no­uă co­me­die non­con­for­mis­tă, „Ma­me bu­ne şi ne­bu­ne“, în care Mi­la Ku­nis, Kris­ten Bell şi Annie Mu­mo­lo sunt ho­tă­râte să re­nun­ţe la pre­ju­de­că­ţi, în fa­voa­rea dis­trac­ţi­ei. O pro­duc­ţie dis­tri­bu­i­tă de Fre­e­man Enter­tain­ment. Apa­rent, Amy (Ku­nis) are o via­ţă per­fec­tă: o căs­ni­cie fe­ri­ci­tă, co­pii is­te­ţi, o ca­să mi­nu­na­tă şi o ca­ri­e­ră în as­cen­si­u­ne. Cu toa­te aces­tea, mun­ceş­te mult, se ocu­pă de gos­po­dă­rie şi este pe punc­tul de a ce­da ner­vos din cau­za epu­i­ză­rii. Să­tu­lă să res­pec­te toa­te re­gu­li­le im­pu­se de so­ci­e­ta­te, ace­as­ta face echi­pă cu alte do­uă ma­me de­pă­şi­te de re­a­li­ta­te, în mi­si­u­nea de a se eli­be­ra de res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le con­ven­ţi­o­na­le. Acţi­u­ni­le lor ires­pon­sa­bi­le, ne­po­tri­vi­te pentru ori­ce ma­mă, aduc tri­o­ul de be­lea în con­flict deschis cu gru­pul mamelor per­fec­te de la şcoa­lă şi re­pre­zen­tan­ta aces­to­ra. Re­zul­ta­tul va stârni ho­ho­te de râs...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.