DA­CĂ PLECI, IA ŞI PACHETUL MEU CU TINE...

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Da­că tot pleci din oraş cu ma­şi­na, fie în va­can­ţă, fie pentru o pro­ble­mă de ser­vi­ciu, de ce să nu câşti­gi şi niş­te bani? O ase­me­nea idee i-a venit unui între­prin­ză­tor ame­ri­can, Marc Gor­lin, în timp ce efec­tua un tran­sport, idee care a dus la cre­a­rea unui ser­vi­ciu de­nu­mit Roa­die, scrie Chi­ca­go Tri­bu­ne. Roa­die îşi pro­pu­ne să pu­nă în le­gă­tu­ră per­soa­ne­le care au de tran­spor­tat ce­va cu cei care merg în di­rec­ţia în care tre­bu­ie să ajungă obi­ec­te­le de tran­spor­tat. Prin in­ter­me­di­ul unui si­te sau al unei apli­ca­ţii pentru dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le, tran­spor­ta­to­rii de oca­zie cau­tă ce­reri pentru ser­vi­ci­i­le lor, iar du­pă ce po­ten­ţia­lul cli­ent le apro­bă ce­re­rea sta­bi­lesc de­ta­li­i­le de li­vra­re, pla­ta va­ri­ind în func­ţie de dis­tan­ţă şi de ce­ea ce tre­bu­ie tran­spor­tat, obi­ect sau ani­mal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.