LUX LA GARAJ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

pațiu umil, când­va des­ti­nat șo­fe­ru­lui sau ser­vi­to­ri­lor, lo­cu­i­nța de dea­su­pra ga­ra­ju­lui cu­noaște o tran­sfor­ma­re spec­ta­cu­loa­să, tot mai mu­lți pro­pri­e­tari de ca­se din SUA in­ves­tind su­me de­loc ne­gli­ja­bi­le în ame­na­ja­rea aces­teia. Spați­u­lui de lo­cu­it dea­su­pra ga­ra­ju­lui i se acor­dă acum ace­e­ași ate­nție ca și ca­sei prin­ci­pa­le, su­sțin ar­hi­te­cții și de­co­ra­to­rii de in­te­ri­oa­re, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal. Cre­a­rea de so­luții pentru ame­na­ja­rea aces­tui tip de spațiu a cres­cut în ul­ti­mii ani, cli­e­nții do­rind ace­le­ași fi­ni­sa­je de lux, cum ar fi po­de­le de lemn ma­siv și bla­turi de mar­mu­ră, ca pentru lo­cu­i­nța prin­ci­pa­lă; mai mult, sunt dis­puși să chel­tu­ias­că su­te de mii de do­lari pentru a le avea. Motivele unei ase­me­nea ce­reri di­fe­ră, ex­pli­că spe­cia­liștii. Unii clienți do­resc o ca­să în care să poa­tă lo­cui mai mul­te ge­ne­rații și ast­fel apar­ta­men­tul de dea­su­pra ga­ra­ju­lui ajun­ge să găz­du­ias­că pă­ri­nții în vârstă ori este gândit ca loc în care se vor re­tra­ge pro­pri­e­ta­rii iniția­li la bă­trânețe, lă­sând ca­sa ma­re co­pi­i­lor sau unu­ia din­tre ei. Alții do­resc să aibă un loc în care să găz­du­ias­că ru­de­le sau pri­e­te­nii care vin în vi­zi­tă ori un spațiu în care să stea cu­noști­nțe­le afla­te în tre­ce­re care nu-și pot per­mi­te o ca­să în zo­na res­pec­ti­vă, si­tuație va­la­bi­lă în ge­ne­ral în ca­zul pro­pri­e­tăți­lor de pe ma­lul oce­a­nu­lui. Unii vor să ex­tin­dă ca­sa prin­ci­pa­lă, dar re­gu­la­men­te­le ur­ba­nis­ti­ce din zo­na lor nu le per­mit să se întin­dă mai mult pe ori­zon­ta­lă și atunci tre­bu­ie să se ex­tin­dă pe ver­ti­ca­lă. Mai sunt și ca­zuri în care spați­ul de dea­su­pra ga­ra­ju­lui le este des­ti­nat co­pi­i­lor sau închi­ri­e­rii prin in­ter­me­di­ul plat­for­mei online Air­bnb. Ori­ca­re ar fi mo­ti­vul pentru care se face o ase­me­nea in­ves­tiție, ea crește va­loa­rea pro­pri­e­tății, afir­mă ex­pe­rții imo­bi­liari.

S

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.