DE LA HOMAR LA OCHELARI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ce­ea ce pentru unii este o cap­ca­nă, pentru alţii poa­te de­ve­ni un ac­ce­so­riu foarte apre­ciat, atunci când in­ter­vin între­prin­ză­to­rii po­tri­vi­ţi, în acest caz doi ti­neri care au lan­sat pe piaţă o ga­mă de ochelari de soa­re la con­fec­ţi­o­na­rea că­ro­ra se fo­lo­sesc ve­chi cap­ca­ne de lemn uti­li­za­te la pes­cu­i­tul de ho­mari. Ide­ea i-a venit unu­ia din­tre ei, John Tur­ner, pe când se plim­ba pe o pla­jă din So­uth Por­tland, din sta­tul ame­ri­can Mai­ne, un­de a gă­sit o cap­ca­nă pentru ho­mari adu­să de ape. Împreu­nă cu par­te­ne­rul său de afaceri cu re­la­ţii în lu­mea mo­dei Da­ni­el Do­u­gher­ty, a înfi­in­ţat com­pa­nia Traps Eye­we­ar, pentru care au achi­zi­ţi­o­nat un set de cap­ca­ne de la ur­ma­şii unui pes­car de ho­mari de­ce­dat, și au an­ga­jat un de­sig­ner şi un spe­cia­list în pre­lu­cra­rea lem­nu­lui pentru a pro­du­ce oche­la­rii de soa­re, ide­ea lor fi­ind bine pri­mi­tă de pu­blic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.