MAI POFTIŢI PE LA NOI

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Concurenţa din ce în ce mai ma­re îi face pe re­tai­le­rii tra­di­ţi­o­na­li să cau­te so­lu­ţii de păs­tra­re a cli­en­ţi­lor, iar o me­to­dă la care re­curg este de a crea o re­la­ţie foarte apro­pia­tă cu aceş­tia, scrie LA Ti­mes. Apar ast­fel ser­vi­cii de shop­ping mo­bil, cum este cel pus la dis­po­zi­ţie de Saks Fif­th Avenue. Cli­en­ţii ofe­ră de­ta­lii cu pri­vi­re la mă­suri, cu­lori pre­fe­ra­te sau oca­zia la care vor să poar­te hai­ne­le, iar ma­ga­zi­nul se­lec­te­a­ză ţi­nu­te şi ac­ce­so­rii pe care le tri­mi­te la do­mi­ci­li­ul sau ho­te­lul aces­to­ra, ală­turi de un spe­cia­list care să-i aju­te la ale­ge­re. Se mai poar­tă şi tri­mi­sul unor co­lec­ţii între­gi aca­să la vreo cli­en­tă care să poa­tă ale­ge împreu­nă cu pri­e­te­ne­le. Alţi re­tai­leri, prin­tre care Nor­dstrom, Bloo­min­gda­le’s sau Nei­man Mar­cus, in­vi­tă cre­a­tori de mo­dă sau ce­le­bri­tă­ţi să vi­nă în vi­zi­tă la ma­ga­zi­ne­le lor şi să in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu cli­en­ţii, ofe­rin­du-le su­fi­ci­en­tă aten­ţie cât să-i fa­că să se sim­tă bine tra­ta­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.