COCIOABA DIN VIITOR

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

Ne­mul­ţu­mit că Ni­ge­ria nu este su­fi­ci­ent de bine re­pre­zen­ta­tă în li­te­ra­tu­ra sau fil­me­le sci­en­ce-fic­ti­on, un ar­hi­tect şi ar­tist ame­ri­can de ori­gi­ne ni­ge­ria­nă, Ola­le­kan Jeyi­fo­us, a cre­at o se­rie de ima­gini în care pre­zin­tă La­go­sul (cea mai ma­re me­tro­po­lă a ţă­rii) anului 2050 în vi­zi­u­nea sa, scrie CNN. Se­ria de ima­gini in­ti­tu­la­tă „Shan­ty Me­gas­truc­tu­res” („Me­gas­truc­turi de co­ci­oa­be”) pre­zin­tă un La­gos în care tur­nuri de co­ci­oa­be me­ta­li­ce do­mi­nă zo­ne­le lu­xoa­se ale me­tro­po­lei, în încer­ca­rea, sus­ţi­ne ar­tis­tul, de a atrage aten­ţia asu­pra să­ra­ci­lor care au de su­fe­rit de fiecare da­tă când se tre­ce la tran­sfor­ma­rea unei zo­ne a orașu­lui. Ola­le­kan Jeyi­fo­us afir­mă însă că ima­gi­ni­le sa­le nu re­pre­zin­tă de­cât o su­ges­tie pentru viitor şi ni­ci­de­cum un proi­ect care va fi im­ple­men­tat şi tre­bu­ie pri­vi­te ca ata­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.