ART PENTRU CHIRIAȘI ȘI PUBLIC

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

n ar­hi­tect re­nu­mit și do­tă­ri­le clă­di­rii sunt ele­men­te care atrag cli­e­nți, dar nu mai sunt suficiente pentru a ieși în evi­de­nță, par a gândi dez­vol­ta­to­rii imo­bi­liari din New York. Aceștia au înce­put a se între­ce în ope­re de ar­tă in­sta­la­te în ho­lul sau în fața clă­di­ri­lor lor re­zi­de­nția­le ori de bi­ro­uri, scrie New York Ti­mes. Tur­nul de apar­ta­men­te Sky, care oferă peste 1.100 de lo­cu­i­nțe de închi­riat și a fost inau­gu­rat anul trecut în me­tro­po­la ame­ri­ca­nă, se lau­dă cu prima ope­ră de ar­tă ex­pu­să per­ma­nent în public sem­na­tă de ar­tis­ta ja­po­ne­ză Yayoi Ku­sa­ma, ale că­rei lu­crări se re­gă­sesc în mai toa­te mu­ze­e­le im­por­tan­te de ar­tă con­tem­po­ra­nă din lu­me. Pe lângă ace­as­tă pi­e­să, dez­vol­ta­to­rul a mai achi­ziți­o­nat do­uă ta­blo­uri ale ar­tis­tei, pe care le-a ex­pus în ho­lul clă­di­rii. O altă clă­di­re re­zi­de­nția­lă afla­tă în con­stru­cție va avea la par­ter într-un co­lț o sculp­tu­ră din oțel ino­xi­da­bil lus­tru­it oglin­dă sem­na­tă de bri­ta­ni­cul Anish Ka­poor. O clă­di­re de bi­ro­uri de pe Astor Pla­ce din Man­hat­tan a op­tat pentru o pi­e­să de Jeff Koons, Ba­loon Rab­bit (Red), dez­vol­ta­to­rul in­sta­lând-o în hol, de un­de poa­te fi vă­zu­tă de de­par­te, stră­lu­cind prin pe­reții de sti­clă.

Pe Fif­th Avenue o clă­di­re de bi­ro­uri a ales o lu­cra­re re­a­li­za­tă de ar­tis­tul ca­li­for­nian Ja­mes Tur­rell și care con­stă de fapt din­tr-un joc al lu­mi­nii na­tu­ra­le și ar­ti­fi­cia­le ce scal­dă ho­lul său în tot fe­lul de cu­lori.

U

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.