SCULP­TU­RĂ LA PURTĂTOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un proiect al Royal Aca­de­my of Arts din Lon­dra le va per­mi­te celor ne­mul­ţu­mi­ţi de fo­to­gra­fii, care - con­si­de­ră ei - nu îi reprezintă, dar nu nu­mai lor, să va­dă cum ara­tă cu ade­vă­rat, scrie The Guar­dian. Insti­tu­ţia va da, în lu­na sep­tem­brie, star­tul unui ex­pe­ri­ment în care pu­bli­cul va fi in­vi­tat să se la­se sca­nat cu un apa­rat spe­cial care poa­te su­prin­de până şi cele mai mici de­ta­lii ale fi­gu­rii, creând o „sculp­tu­ră“tri­di­men­si­o­na­lă. Scan­ne­rul, con­stru­it ini­ţial pentru uti­li­za­rea în tra­ta­men­te­le împo­tri­va îmbă­trâni­rii, pentru a le pu­tea ară­ta celor care ape­le­a­ză la ele ima­gini ale lor înain­te şi după apli­ca­rea aces­to­ra, va oferi o înre­gis­tra­re obi­ec­ti­vă a per­soa­ne­lor care do­resc să par­ti­ci­pe la ex­pe­ri­ment, pe care aces­tea o vor pu­tea fo­lo­si pentru a ti­pări un bust la o im­pri­man­tă 3D.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.