FURTUNA CREATOARE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

O fur­tu­nă care lasă în ur­mă pa­gu­be însem­na­te se poa­te do­ve­di o sur­să de in­spi­ra­ţie pentru unii, îndem­nându-i să-şi pu­nă cre­a­ti­vi­ta­tea la con­tri­bu­ţie. După un ast­fel de fe­no­men me­te­o­ro­lo­gic din 2011, unui grup de cre­a­tori şi pro­du­că­tori de mo­bi­lă din Los Ange­les, cu­nos­cut drept Box Col­lec­ti­ve, i-a venit ide­ea să pre­lu­cre­ze co­pa­cii do­bo­râţi şi să-i tran­sfor­me în obi­ec­te uti­le, scrie LA Ti­mes. Proiectul lor a dus la cre­a­rea unor pi­e­se de mo­bi­li­er sau ac­ce­so­rii care înce­ar­că să scoa­tă în evi­den­ţă fru­mu­se­ţea lem­nu­lui în ci­u­da even­tua­le­lor de­fec­te, prin­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se ast­fel de ar­ti­co­le nu­mă­rându-se o mă­su­ţă care pa­re muş­ca­tă într-o par­te, un­de bu­ca­ta de lemn fo­lo­si­tă a fost rup­tă, un şez­long al că­rui lemn are di­fe­ri­te nuan­ţe ori cas­troa­ne re­a­li­za­te din­tr-un eu­ca­lipt că­zut peste niş­te fi­re de elec­tri­ci­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.