ÎNTREPRINDERILE DE STAT TREBUIE RESTRUCTURATE, SĂ TERMINĂM CU INFLUENŢELE POLITICIANISTE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Vi­ce­pre­mi­e­rul Cos­tin Borc de­cla­ră că întreprinderile de stat trebuie restructurate în aşa fel încât să func­ţi­o­ne­ze ca „niş­te ma­şini per­for­man­te“, adău­gând că trebuie, to­to­da­tă, pus ca­păt „in­fluen­ţe­lor politicianiste“. Cos­tin Borc a spus că es­te ne­voie de res­truc­tu­ra­re în toa­te întreprinderile de stat. „Nu mă re­fer la dis­po­ni­bi­li­zări. Mă re­fer la a fa­ce aces­te între­prin­deri să func­ţi­o­ne­ze ca niş­te ma­şini per­for­man­te, cu cos­turi re­du­se, cu oa­meni pro­fe­si­o­niş­ti, cu pre­gă­ti­re pro­fe­si­o­na­lă, cu asi­gu­ra­rea com­pe­ten­ţe­lor de ca­re e ne­voie, cu sa­la­rii ca­re sunt în pia­ţă. Cred că întreprinderile noas­tre de stat trebuie să fie restructurate. Trebuie să terminăm cu influenţele politicianiste, elec­to­ra­le, să fa­cem aces­te între­prin­deri să func­ţi­o­ne­ze per­for­mant. Trebuie să fie fă­cu­te niş­te ana­li­ze, cât sunt cos­tu­ri­le, de câţi oa­meni e ne­voie etc. Nu exis­tă po­si­bi­li­ta­tea in­sol­ven­ţei“, a spus vi­ce­pre­mi­e­rul. În re­pli­că, li­de­rul de sin­di­cat din ca­drul Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Olte­nia, din zo­na Ro­vi­nari, Ma­nu To­mes­cu, a de­cla­rat, pen­tru co­res­pon­den­tul Me­dia­fax, că res­truc­tu­ra­rea ar tre­bui să înce­a­pă „de la cei ca­re con­duc ţa­ra“. Vi­ce­pre­mi­e­rul Cos­tin Borc s-a întâlnit săp­tă­mâna tre­cu­tă la Târgu-Jiu cu au­to­ri­tă­ţi­le ju­de­ţe­ne şi cu re­pre­zen­tan­ţii Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Olte­nia, apoi a ple­cat la Ca­ri­e­ra Ro­şia, un­de ad­mi­nis­tra­ţia a întâmpi­nat pro­ble­me cu ex­pro­pri­e­ri­le unor ca­se şi te­re­nuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.