CUM VA ÎNFIINŢA GUVERNUL MAI MULTE SECŢII DE VOTARE PEN­TRU ROMÂNII DIN DIASPORA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Românii din diaspora vor be­ne­fi­cia de mai multe secţii de votare, Exe­cu­ti­vul re­gle­men­tând mo­da­li­tă­ţi­le de înfi­in­ţa­re a aces­to­ra prin­tr-un proi­ect de OUG, în con­di­ţi­i­le în ca­re nu­mă­rul ce­lor ca­re s-au înscris în Re­gis­trul Elec­to­ral cu op­ţi­u­nea „vot prin co­res­pon­den­ţă“es­te ex­trem de mic. Guvernul a de­fi­ni­ti­vat proi­ec­tul de or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă pen­tru mo­di­fi­ca­rea Le­gii nr. 208/2015 pri­vind ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, în con­tex­tul în ca­re Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a anun­ţat că pu­ţin pes­te 6.000 de ro­mâni din afa­ra gra­ni­ţe­lor s-au înre­gis­trat în Re­gis­trul Elec­to­ral, iar din­tre aceş­tia doar 4.789 au pre­ci­zat că vor să vo­te­ze prin co­res­pon­den­ţă. Le­gea ca­re in­tro­du­ce po­si­bi­li­ta­tea vo­tu­lui prin co­res­pon­den­ţă, aşa cum a fost apro­ba­tă de Par­la­ment, con­ţi­ne pro­ce­duri mai com­pli­ca­te de înscri­e­re în Re­gis­tru şi li­mi­te­a­ză po­si­bi­li­tă­ţi­le gu­ver­nu­lui de a crea noi secţii de votare.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.