IRI INVESTMENTS A MAI CUMPĂRAT 12.800 DE HECTARE DE PĂDURE, AJUNGÂND LA O SUPRAFAŢĂ DE 46.700 DE HECTARE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

IRI Investments, par­te a gru­pu­lui sue­dez Ikea, a mai cumpărat 12.800 de hectare de pădure în Ia­şi şi Ne­amţ, ajungând la o suprafaţă de 46.700 de hectare. Ikea Gro­up, prin IRI Investments SRL, es­te cel mai ma­re pro­pri­e­tar pri­vat de pă­duri, cea mai par­te a pă­du­ri­lor din România fi­ind însă în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. Anun­ţul com­pa­ni­ei vi­ne du­pă ce în lu­na iu­nie IRI Investments a primit o in­fu­zie de ca­pi­tal de aproape 40 de milioane de eu­ro de la ac­ţi­o­na­rii înre­gis­tra­ţi în Olan­da, con­form da­te­lor apă­ru­te în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Ast­fel, ca­pi­ta­lul so­cial al com­pa­ni­ei a ajuns la 171 milioane de eu­ro. Infu­zia vi­ne du­pă ce la ju­mă­ta­tea anu­lui tre­cut com­pa­nia mai pri­mi­se cir­ca 130 mil. eu­ro de la ac­ţi­o­na­rii ma­jo­ri­tari. IRI Investments BV de­ţi­ne pro­pri­e­tă­ţi fo­res­ti­e­re în România şi în ță­ri­le bal­ti­ce şi cau­tă opor­tu­ni­tă­ţi de in­ves­ti­ţii şi în alte ţări. În ace­la­şi timp, sunt lua­te în con­si­de­ra­re şi alte in­ves­ti­ţii în România. „România es­te pri­ma ţa­ră în ca­re Ikea Gro­up a cre­at o no­uă com­pa­nie ca­re să ad­mi­nis­tre­ze pro­pri­e­tă­ţi­le fo­res­ti­e­re, în timp ce, în ță­ri­le bal­ti­ce, pă­du­ri­le au fost ini­ţial ad­mi­nis­tra­te de com­pa­nii ex­ter­ne. Fap­tul că dez­vol­tăm un nou do­me­niu de ac­ti­vi­ta­te în ca­drul Ikea Gro­up es­te o pro­vo­ca­re, având în ve­de­re fap­tul că nu avem re­ţe­te, dar şi o opor­tu­ni­ta­te de a se­ta noi stan­dar­de şi de a ino­va“, a spus Con­stan­tin Moi­să, di­rec­tor general al IRI Fo­rest Ma­na­ge­ment. 52 de an­ga­ja­ţi lu­cre­a­ză la acest mo­ment pen­tru ope­ra­ţi­u­ni­le fo­res­ti­e­re din România, in­clu­siv pă­du­rari, şefi de dis­trict şi per­so­nal ad­mi­nis­tra­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.