GRUPUL ISRAELIAN AFI A SEMNAT CU UN INVESTITOR VÂNZAREA CLĂDIRILOR DE BIROURI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Grupul israelian con­tro­lat de mi­liar­da­rul Lev Le­vi­ev a semnat în da­ta de 10 iu­nie o scri­soa­re de in­ten­ţie pen­tru vânzarea clădirilor de birouri AFI Park 1, 2 şi 3, ală­turi de o op­ţi­u­ne ca vi­i­to­rul pro­pri­e­tar să cum­pe­re şi AFI Park 4 & 5. Va­loa­rea tran­zac­ţi­ei pen­tru ce­le trei clă­diri de birouri din apro­pi­e­rea mal­lu­lui AFI Co­tro­ceni, da­că se va re­a­li­za, va fi de 92,7 mil. eu­ro, cu un ran­da­ment de 7,75%. De ase­me­nea, com­pa­nia vrea să vândă şi 4&5 tot cu ace­la­şi ran­da­ment. În ur­ma tran­zac­ţi­ei com­pa­nia va înca­sa un pro­fit de 6,5 mil. eu­ro, înain­te de pla­ta ta­xe­lor afe­ren­te, iar tran­zac­ţia va ge­ne­ra un cash flow de 46,7 mil. eu­ro. Toa­te aces­te in­for­ma­ţii apar într-un ra­port al AFI. Po­tri­vit pre­sei is­ra­e­li­e­ne, în pia­ţă au apă­rut zvo­nuri po­tri­vit că­ro­ra şi mal­lul AFI Co­tro­ceni ar fi la vânza­re. Anul tre­cut pen­tru ce­le mai mari tran­zac­ţii sem­na­te pe pia­ţa de birouri pre­cum vânzarea clădirilor Skan­ska 1 şi 2 din zo­na Bar­bu Vă­că­res­cu sau a se­di­u­lui UniCre­dit din apro­pi­e­rea Pi­e­ţei Pre­sei Li­be­re sau Nus­co To­wer, ran­da­men­te­le au fost de 7,5%. În ca­drul unui in­ter­viu acor­dat ZF din lu­na iu­nie, Tal Ro­ma, de­ve­lop­ment ma­na­ger în ca­drul AFI Eu­ro­pe România, de­cla­ra că la acea da­tă „în si­tua­ţia în ca­re com­pa­nia-ma­mă va de­ci­de să vândă clă­di­ri­le de birouri AFI Park, tran­zac­ţia se va fa­ce la un preţ re­cord pen­tru pia­ţa lo­ca­lă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.