CREȘTERI PEN­TRU TOA­TE LINIILE DE BUSINESS PEN­TRU NN ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANU­LUI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui a adus pen­tru NN România re­zul­ta­te în crește­re pe toa­te liniile de business pe fon­dul in­te­re­su­lui tot mai ma­re al cli­e­nți­lor pen­tru asi­gu­ra­rea să­nă­tății, pre­cum și pen­tru pla­nu­ri­le fi­nan­cia­re de pro­te­cție și eco­no­mi­si­rea pen­tru vi­i­tor prin in­ter­me­di­ul pen­si­i­lor pri­va­te, po­tri­vit in­for­mați­i­lor tri­mi­se de re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­ei. Ast­fel, pri­me­le bru­te sub­scri­se ale com­pa­ni­ei au cres­cut în pe­ri­oa­da ia­nua­rie - iu­nie 2016 cu 3,6% com­pa­ra­tiv cu pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut, până la 319,7 milioane de lei. Pe seg­men­tul pen­si­i­lor fa­cul­ta­ti­ve, NN a ad­mi­nis­trat în be­ne­fi­ci­ul ce­lor 170.838 de par­ti­ci­pa­nți ac­ti­ve în va­loa­re de 677,5 milioane de lei, cu 21,3% mai mari față de pri­me­le șase luni din 2015. To­to­da­tă, pe seg­men­tul pen­si­i­lor pri­va­te obli­ga­to­rii, NN a înre­gis­trat un avans de 26,3% al ac­ti­ve­lor ne­te ad­mi­nis­tra­te pen­tru apro­xi­ma­tiv 1,9 milioane de par­ti­ci­pa­nți la Pi­lo­nul II, până la 10,1 mi­liar­de de lei, ge­ne­rând o per­for­ma­nță anua­li­za­tă de 9,99% de la lan­sa­re și până în lu­na iu­nie 2016. Pro­fi­tul brut al NN Asi­gu­rări de Viață s-a ci­frat la 8,6 milioane de lei în primul semestru din 2016, cu 22,7% mai mult față de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră din 2015. Va­loa­rea in­clu­de chel­tu­i­e­li­le ex­ce­pți­o­na­le re­a­li­za­te ca par­te a pro­ce­su­lui de re­bran­ding, in­ves­tiți­i­le re­a­li­za­te pen­tru lan­sa­rea asi­gu­ră­rii de să­nă­ta­te, pre­cum și pro­vi­zi­o­nul teh­nic con­sti­tu­it pen­tru pen­si­i­le pri­va­te fa­cul­ta­ti­ve . Pro­fi­tul obți­nut din ac­ti­vi­ta­tea cu­ren­tă, fă­ră a lua în cal­cul toa­te aces­te ele­men­te, a fost de 23,6 de milioane de lei, în crește­re cu 28,8% com­pa­ra­tiv cu pri­me­le șase luni ale anu­lui tre­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.