IN­VES­TIȚI­I­LE IMOBILIARE ÎN PRI­MA JU­MĂ­TA­TE A ANU­LUI, DE TREI ORI MAI MARI FAȚĂ DE PRIMUL SEMESTRU DIN 2015

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pro­pri­e­tăți­le din re­tail și spați­i­le de birouri au fost ce­le mai tran­za­cți­o­na­te. Vo­lu­mul in­ves­tiți­i­lor imobiliare în pri­ma ju­ma­ta­te a aces­tui an a ajuns la 359 de milioane de eu­ro, unul din ce­le mai ri­di­ca­te ni­ve­luri în ul­ti­mii șase ani, po­tri­vit ce­lui mai re­cent ra­port al CBRE România pri­vind in­ves­tiți­i­le imobiliare; doar în primul semestru al lui 2014 in­ves­tiți­i­le au de­pășit acest ni­vel, ajungând la apro­xi­ma­tiv 400 de milioane de eu­ro. Com­pa­ra­tiv cu pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui tre­cut, când au fost in­ves­tiți 107 milioane de eu­ro, vo­lu­mul in­ves­tiți­o­nal din primul semestru al aces­tui an es­te de pes­te trei ori mai ma­re. Pro­pri­e­tăți­le din re­tail și din sec­to­rul birouri au fost ce­le mai tran­za­cți­o­na­te în primul semestru al lui 2016, cu o pon­de­re de 88% din to­ta­lul in­ves­tiți­i­lor, mai re­le­vă ra­por­tul CBRE, ca­re mai punc­te­a­ză și că in­ves­tiți­i­le străi­ne con­ti­nuă să fie pre­do­mi­nan­te pe piața de re­al es­ta­te din România, pon­de­rea ca­pi­ta­lu­lui au­toh­ton fi­ind de doar 1% din to­ta­lul in­ves­tiți­i­lor. „Mai multe tran­za­cții sub­sta­nția­le pe ca­le a fi fi­na­li­za­te în acest an ara­tă că anul 2016 are un po­ten­tial cert de a de­păși per­for­ma­nțe­le lui 2015, în timp ce vo­lu­mul to­tal de pro­pri­e­tăți cu po­te­nțial de tran­za­cți­o­na­re in­di­că o crește­re con­ti­nuă a in­ves­tiți­i­lor în re­al es­ta­te în ur­mă­toa­re­le 18 luni“, apre­cia­ză Ro­bert Paul­son, he­ad of in­vest­ment pro­per­ti­es, CBRE România. Ce­le mai mari cinci tran­za­cții înre­gis­tra­te în pri­ma ju­mă­ta­te a lui 2016 re­pre­zin­tă pes­te 80% din vo­lu­mul in­ves­tiți­o­nal to­tal. Ra­por­tul CBRE pre­ci­ze­a­ză și că în acest an s-a înre­gis­trat una din ce­le mai mari tran­za­cții în afa­ra Bu­cu­rești­u­lui – achi­ziția Si­biu Shop­ping Cen­ter din iu­nie, în va­loa­re de 100 de milioane de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.