CENTRELE DE SERVICII ALE GIGANŢILOR DIN TELECOM AU TRE­CUT DE 1.400 DE AN­GA­JA­ŢI ÎN 2015

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Centrele de servicii des­chi­se în România de sub­si­dia­re­le giganţilor telecom Oran­ge, Vo­da­fo­ne şi Deut­sche Te­le­kom, ca­re lu­cre­a­ză pen­tru sub­si­dia­re­le gru­pu­ri­lor din alte ţări, au an­ga­jat anul tre­cut pes­te 500 de oa­meni, tre­când ast­fel de pra­gul de 1.400 de an­ga­ja­ţi, ara­tă da­te­le de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce. Cel mai ma­re an­ga­ja­tor de pe acest seg­ment es­te Vo­da­fo­ne, al doi­lea ju­că­tor de pe pia­ţa lo­ca­lă de te­le­fo­nie mo­bi­lă, prin ce­le do­uă com­pa­nii pe ca­re le de­ţi­ne. Din punc­tul de ve­de­re al nu­mă­ru­lui de oa­meni al doi­lea cel mai im­por­tant cen­tru al unui ju­că­tor din telecom es­te al Oran­ge, li­de­rul pi­e­ţei lo­ca­le de te­le­fo­nie mo­bi­lă. Ce­le mai mici ope­ra­ţi­uni pe seg­men­tul cen­tre­lor de ex­ter­na­li­za­re de pe pia­ţa lo­ca­lă sunt ce­le ale gru­pu­lui ger­man Deut­sche Te­le­kom, ca­re a eva­luat în anii tre­cu­ţi per­spec­ti­va de a mu­ta în România ac­ti­vi­tă­ţi din zo­na de servicii IT&C dar în ce­le din ur­mă s-a re­zu­mat la un cen­tru spe­cia­li­zat în resurse umane ca­re are doar câte­va zeci de oa­meni. În ci­u­da creş­te­rii pu­ter­ni­ce din anul 2015, centrele din România ale giganţilor din telecom au di­men­si­uni mult mai mici în ra­port cu ce­le des­chi­se de ma­rii ju­că­tori in­ter­na­ţi­o­na­li din IT.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.