EUROGSM ŞI RESTART ENERGY ÎNCEP SĂ VÂNDĂ ABONAMENTE DE CURENT ŞI GAZE CONSUMATORILOR RO­MÂNI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

EuroGsm, re­tai­ler de telecom din România, a încheiat un par­te­ne­riat stra­te­gic cu Restart Energy, pro­du­că­tor de ener­gie ver­de şi fur­ni­zor de ener­gie elec­tri­că şi gaze na­tu­ra­le, prin ca­re cli­en­ţii vor be­ne­fi­cia de servicii in­te­gra­te de ener­gie elec­tri­că şi gaze na­tu­ra­le. „Acest acord re­pre­zin­tă un par­te­ne­riat stra­te­gic ba­zat pe ex­pe­ri­en­ţa in­te­rac­ţi­u­nii noas­tre, ca fur­ni­zori telecom, cu di­fe­ri­te ca­te­go­rii de cli­en­ţi şi cu­noaş­te­rea înde­a­proa­pe a com­por­ta­men­tu­lui de con­sum al aces­to­ra. Da­tă fi­ind evo­lu­ţia pi­e­ţei, sun­tem op­ti­miş­ti şi es­ti­măm un nu­măr de apro­xi­ma­tiv 20.000 de cli­en­ţi ca­re vor achi­zi­ţi­o­na abo­na­men­te­le co­mer­cia­li­za­te, până la fi­na­lul anu­lui 2016“, a de­cla­rat Zol­tan Hal­mai, di­rec­tor co­mer­cial al EuroGsm. Ce­le do­uă com­pa­nii spun că abo­na­men­te­le vor avea cos­turi cu până la 10% fa­ţă de ta­ri­fe­le de pe pia­ţă. „Cli­en­ţii EuroGsm ca­re vor achi­zi­ţi­o­na abonamente de ener­gie elec­tri­că sau de gaze na­tu­ra­le vor avea po­si­bi­li­ta­tea de a-şi schim­ba gra­tu­it şi ra­pid fur­ni­zo­rul ac­tual, fă­ră să fie ne­ce­sa­ră de­pla­sa­rea la ve­chi­ul fur­ni­zor pen­tru ob­ţi­ne­rea de avi­ze şi fă­ră înlo­cu­i­rea con­to­ru­lui sau re­ţe­lei elec­tri­ce“, spu­ne com­pa­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.