ROMÂNIA OCU­PĂ LO­CUL 48 ÎN INDEXUL INOVĂRII GLOBALE 2016

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

România s-a cla­sat pe lo­cul 48 din 128 de țări în Indexul Inovării Globale 2016, ur­când șase po­ziții față de anul tre­cut. Elveția es­te cea mai ino­va­ti­vă eco­no­mie din lu­me pen­tru al șa­se­lea an con­se­cu­tiv, po­tri­vit unui ra­port pu­bli­cat mi­er­curi de Orga­ni­zația Mon­dia­lă a Pro­pri­e­tății Inte­lec­tua­le (WIPO), o age­nție spe­cia­li­za­tă a ONU. Pe o sca­ră de la 0 la 100, România a obți­nut un scor de 37,9 punc­te, du­pă ce ana­liștii de la WIPO au evo­luat per­for­ma­nțe­le ino­va­ti­ve ale ță­rii pe ba­za ana­li­zei a 82 de in­di­ca­tori pre­cum in­sti­tuți­i­le, me­di­ul po­li­tic și de afa­ceri, ca­drul de re­gle­men­ta­re, edu­cația, cer­ce­ta­re & dez­vol­ta­re, ca­pi­ta­lul uman și in­fras­truc­tu­ra. Cu toa­te că ța­ra noas­tră a pro­gre­sat față de anul tre­cut, România se si­tue­a­ză în ur­ma ță­ri­lor din re­gi­u­ne, în con­diți­i­le în ca­re Bul­ga­ria se află pe po­ziția 38, Unga­ria ocu­pă lo­cul 33, Slo­va­cia 36, iar Po­lo­nia ocu­pă lo­cul 39. De ase­me­nea, Re­pu­bli­ca Mol­do­va ocu­pă lo­cul 46. Elveția, pri­ma cla­sa­tă, a obți­nut un scor de 66,3 punc­te, ur­ma­tă de Sue­dia, Ma­rea Bri­ta­nie, SUA, Fin­lan­da și Sin­ga­po­re. Cea mai puțin ino­va­ti­vă eco­no­mie din lu­me es­te Ye­men.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.