PES­TE JU­MĂ­TA­TE DIN­TRE RO­MÂNI ÎŞI CUMPĂRĂ HAINE ONLINE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

MKOR Con­sul­ting a re­a­li­zat un stu­diu pe pia­ţa online de fashion din România în ur­ma că­ru­ia a re­zul­tat că 67% din­tre ro­mâni îşi cumpără haine din ma­ga­zi­ne­le online. Me­di­ul online a fost ales ca a do­ua op­ţi­u­ne du­pă ma­ga­zi­ne­le din mall. Din­tre res­pon­den­ţii stu­di­u­lui apro­xi­ma­tiv o trei­me sus­ţin că fac achi­zi­ţii o da­tă - 28,8% sau de do­uă ori pe lu­nă – 29,4%. Atunci când vi­ne vor­ba de mo­da­li­ta­tea de pla­tă, românii se do­ve­desc a fi ex­trem de con­ser­va­tori ast­fel încât 9 din 10 per­soa­ne op­te­a­ză pen­tru pla­ta ram­burs (88%) şi doar 26% plă­tesc cu car­dul. Mai mult, pes­te ju­mă­ta­te din­tre ei au de­cla­rat că au re­tur­nat, cel pu­ţin o da­tă, pro­du­sul co­man­dat. Mo­ti­vul prin­ci­pal men­ţi­o­nat es­te le­gat de mă­ri­mea ne­co­res­pun­ză­toa­re a hai­ne­lor – 80,3% sau pen­tru că pro­du­sul nu era ase­mă­nă­tor cu cel de pe si­te. Ca mo­da­li­ta­te de li­vra­re, Poş­ta Ro­mână a pi­er­dut lup­ta cu com­pa­ni­i­le de cu­ri­e­rat ra­pid. Ra­por­tul es­te de 95,4% la 16,8% în fa­voa­rea unui cu­ri­er ra­pid. Ves­tea bu­nă es­te că românii îşi păs­tre­a­ză şi o no­tă de na­ţi­o­na­lism şi 43,8% sunt ga­ta să plă­te­as­că mai mult pen­tru bran­du­ri­le ro­mâneş­ti. Pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te de ma­ga­zi­ne­le online, aces­tea trebuie să ştie că, pen­tru o co­man­dă me­die de 122 lei, cum­pă­ră­to­rii con­si­de­ră că ma­ga­zi­nul ar tre­bui să su­por­te chel­tu­i­e­li­le de tran­sport. „Încă ob­ser­văm obi­cei­uri con­ser­va­toa­re în com­por­ta­men­tul ro­mâni­lor, dar con­sta­tăm şi des­chi­de­re fa­ţă de acest do­me­niu. În con­clu­zie, exis­tă su­fi­ci­ent spa­ţiu de creş­te­re pe pia­ţa online, iar re­tai­le­rii pot spe­cu­la ace­as­tă opor­tu­ni­ta­te.“a de­cla­rat Co­ri­na Cim­po­ca, Con­sul­tant Se­ni­or şi fon­da­tor MKOR. Pes­te ju­mă­ta­te din cei in­te­re­sa­ţi de achi­zi­ţi­o­na­rea hai­ne­lor din me­di­ul online îşi cau­tă in­for­ma­ţi­i­le pe Goo­gle sau pe Fa­ce­book. În acest mo­ment, foar­te pu­ţini fo­lo­sesc apli­ca­ţi­i­le pu­se la di­po­zi­ţie de ma­ga­zi­ne­le online. 62% din res­pon­den­ţi nu au fo­lo­sit ni­ci­o­da­tă o ast­fel de apli­ca­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.