CUM STAU CLINTON ŞI TRUMP ÎN SONDAJE. 1 DIN 4 AMERICANI NU AR VOTA CU NI­CI­UN CANDIDAT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Hil­la­ry Clinton, can­di­da­tul de­mo­cra­ţi­lor la Ca­sa Albă, are un avans de şa­se pro­cen­te în fa­ţa can­di­da­tu­lui re­pu­bli­ca­ni­lor, Do­nald Trump, con­form unui son­daj de opi­nie co­man­dat de agen­ţia Reu­ters şi efec­tuat de com­pa­nia Ipsos. Ast­fel, po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, pro­cen­te­le lui Hil­la­ry Clinton ar fi va­riat, din a do­ua ju­mă­ta­te a lu­nii iu­lie, între 41 şi 44 la su­tă, pen­tru a se sta­bi­li­za în ju­rul va­lo­rii de 41 de pro­cen­te în lu­na au­gust. De par­tea ce­a­lal­tă, su­por­tul pen­tru Do­nald Trump s-ar fi si­tuat între 33 şi 39 la su­tă, în con­di­ţi­i­le în ca­re cam­pa­nia sa elec­to­ra­lă a fost mar­ca­tă de nu­me­roa­se mo­men­te con­tro­ver­sa­te. În pre­zent, el ar fi pre­fe­rat de apro­xi­ma­tiv 35% din­tre ale­gă­tori. De re­mar­cat şi fap­tul că apro­xi­ma­tiv 24% din­tre ame­ri­ca­nii cu drept de vot au afir­mat că nu vor vota pen­tru ni­ci­u­nul din­tre can­di­da­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.