STA­TE­LE UE AU PRIMIT DOAR 2,4% DIN­TRE REFUGIAȚII CA­RE AU ACCEPTAT RELOCAREA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Din­tre cei 160.000 de re­fu­giați a că­ror re­dis­tri­bu­i­re între sta­te­le Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne a fost de­ci­să la Con­si­li­ul Eu­ro­pe­an pen­tru Jus­tiție și Afa­ceri Inter­ne (JAI) din lu­na sep­tem­brie au fost re­lo­cați până în pre­zent nu­mai 3.822 (2,4%), iar 139 din­tre aceștia au ajuns în România, pre­ci­ze­a­ză pu­bli­cația spa­ni­o­lă El Pais. Relocarea re­fu­giați­i­lor aflați în ta­be­re­le din Gre­cia și Ita­lia trebuie fi­na­li­za­tă într-un ter­men de doi ani, dar rit­mul re­lo­că­ri­lor es­te foar­te lent. Prin ur­ma­re, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a ce­rut sta­te­lor mem­bre să-și res­pec­te an­ga­ja­men­te­le și să ac­ce­le­re­ze pre­lua­rea so­li­ci­ta­nți­lor de azil pen­tru a slă­bi pre­si­u­nea asupra Gre­ci­ei și Ita­li­ei, țări un­de în pre­zent se află pes­te un milion de mi­gra­nți ex­tra­co­mu­ni­tari ca­re do­resc să-și con­ti­nue dru­mul că­tre ță­ri­le din nor­dul Eu­ro­pei. Cei mai mu­lți mi­gra­nți au fost pre­luați în ba­za co­te­lor obli­ga­to­rii de Fra­nța, res­pec­tiv 1.330, ur­ma­tă de Olan­da, cu 520, Fin­lan­da și Por­tu­ga­lia, cu 485 și, res­pec­tiv, 478. La po­lul opus se află Bul­ga­ria, cu 6 re­fu­giați, Croația și Re­pu­bli­ca Ce­hă, am­be­le cu 4 re­fu­giați, în timp ce Aus­tria, Po­lo­nia, Slo­va­cia și Unga­ria nu au primit ni­ci­un re­fu­giat prin me­ca­nis­mul co­te­lor obli­ga­to­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.