SALARIILE BRITANICILOR VOR SCĂDEA CU 2% DU­PĂ IEȘIREA MA­RII BRITANII DIN UE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Bre­xi­tul va afec­ta veni­tu­ri­le lu­cră­to­ri­lor din Ma­rea Bri­ta­nie, chiar da­că ofer­ta de mână de lu­cru străi­nă şi ief­ti­nă es­te re­du­să prin tăi­e­rea mi­gra­ţi­ei, scrie Bloom­berg. Ana­li­zând im­pac­tul mi­gra­ţi­ei asupra Ma­rii Britanii în ul­ti­mul de­ce­niu, Re­so­lu­ti­on Fo­un­da­ti­on, o com­pa­nie din Lon­dra, a spus că în timp ce per to­tal imi­gran­ţii nu au un impact asupra sa­la­ri­i­lor, une­le jo­buri, pre­cum vânză­ri­le, se­cu­ri­ta­tea sau me­na­jul, au înre­gis­trat scă­deri de sa­la­rii. „Sus­ţi­nă­to­rii ta­be­rei le­a­ve au ca­pi­ta­li­zat pe re­sen­ti­men­tul con­stru­it în ju­rul re­fe­ren­du­mu­lui din iu­nie şi au sus­ţi­nut că mun­ci­to­rii prost plă­ti­ţi vor be­ne­fi­cia da­că se re­du­ce mi­gra­ţia“, ara­tă un ra­port al ace­leia­şi com­pa­nii. Re­so­lu­ti­on es­ti­me­a­ză că salariile mun­ci­to­ri­lor ca­re lu­cre­a­ză în in­dus­tri­i­le cel mai afec­ta­te de Bre­xit din Ma­rea Bri­ta­nie vor creş­te între 0,2% şi 0,6% până în 2018 da­că flu­xul de mi­gran­ţi va fi re­dus ime­diat la ţin­ta gu­ver­na­men­ta­lă de 100.000 pe an, fa­ţă de ni­ve­lul ac­tual de 333.000. To­tu­şi, ori­ce ma­jo­ra­re ar ur­ma să fie şte­ar­să de scă­de­rea re­a­lă de 2% pe ca­re Ban­ca Angli­ei a prog­no­zat-o lu­na ace­as­ta, ca­re ara­tă înce­ti­ni­rea eco­no­mi­că şi creş­te­rea in­fla­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.