ȚĂ­RI­LE DIN EUROPA DE EST ÎNCEARCĂ SĂ ÎȘI ADUCĂ ÎNAPOI CETĂȚENII CA­RE AU EMIGRAT

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

„Te vre­au înapoi“es­te slo­ga­nul pe ca­re Le­to­nia l-a ales pen­tru a-şi atra­ge înapoi ce­tă­ţe­nii ca­re au ple­cat în Europa de Vest în cău­ta­rea unor opor­tu­ni­tă­ţi de jo­buri şi sa­la­rii mai mari. Pro­gra­mul Po­lo­ni­ei ofe­ră pon­turi pen­tru jo­buri, imobiliare şi să­nă­ta­te, în timp ce guvernul Ro­mâni­ei se alia­ză cu me­di­ul pri­vat, ofe­rind bur­se şi târguri de jo­buri pen­tru a adu­ce înapoi ce­tă­ţe­nii ta­len­ta­ţi, po­trivt Bloom­berg. Cam­pa­ni­i­le au primit un im­puls pu­ter­nic du­pă vo­tul pen­tru Bre­xit, ca­re a arun­cat în in­cer­ti­tu­di­ne vi­i­to­rul mun­ci­to­ri­lor străini din Ma­rea Bri­ta­nie. „Diaspora re­pre­zin­tă un po­ten­ţial imens pen­tru ţă­ri­le de ori­gi­ne. Mun­ca în afa­ră poa­te fi be­ne­fi­că, pen­tru că se înva­ţă noi mo­duri de a gândi şi se do­bândesc noi ap­ti­tu­dini“, po­tri­vit Ro­kas Gra­jaus­kas, eco­no­mist la Dan­ske Bank. Cău­ta­rea est-eu­ro­pe­ni­lor de noi opor­tu­ni­tă­ţi în vest nu es­te no­uă. Co­lap­sul Uni­u­nii So­vi­e­ti­ce a de­ma­rat o miş­ca­re fă­ră pre­ce­dent de eu­ro­peni că­tre ves­tul mai bo­gat. Va­lul de ade­ra­re la Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă din 2008 şi cri­za fi­nan­cia­ră au de­clan­şat din nou alte flu­xuri de mi­gran­ţi. De ase­me­nea, Europa se lup­tă cu o na­ta­li­ta­te ex­trem de scă­zu­tă şi cu îmbă­trâni­rea po­pu­la­ţi­ei. Pi­er­de­rea mun­ci­to­ri­lor că­tre alte eco­no­mii de­ja a cos­tat ce­le 21 de na­ţi­uni din Europa Cen­tra­lă şi de Est 7% din PIB, po­tri­vit FMI, ca­re pre­zi­ce că im­pac­tul în ur­mă­to­rii 14% ani va fi de 9% din PIB. Du­pă ade­ra­rea la UE, nu­mă­rul ro­mâni­lor ca­re au ales să ple­ce din ţa­ră a cres­cut con­si­de­ra­bil, din 2007 până astă­zi nu­mă­rul per­soa­ne­lor ca­re au emigrat ajungând la 2 milioane. Doar în 2014 (ul­ti­mul an pen­tru ca­re exis­tă da­te) au ple­cat din ţa­ră 185.000 de ro­mâni, ara­tă da­te­le de la INS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.