GER­MA­NIA VREA SĂ CREASCĂ VÂRSTA DE PENSIONARE LA 69 DE ANI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ban­ca Cen­tra­lă a Ger­ma­ni­ei vrea să ri­di­ce vârsta le­ga­lă de pensionare la 69 de ani până în 2060 pen­tru a re­la­xa din pre­si­u­nea pu­să pe sis­te­mul sta­tal de pen­sii, în con­di­ţi­i­le în ca­re se înre­gis­tre­a­ză o îmbă­trâni­re a po­pu­la­ţi­ei, scrie Bloom­berg. Re­for­me­le re­cen­te nu au reu­şit să pro­te­je­ze ce­tă­ţe­nii de o scă­de­re a ni­ve­lu­lui pen­si­i­lor, po­tri­vit unui anunţ de luni al Băn­cii Cen­tra­le Ger­ma­ne. Ce­tă­ţe­nii ca­re nu op­te­a­ză pen­tru asi­gu­rări pri­va­te ar pu­tea ve­dea scă­deri chiar mai de­vre­me. De­şi ta­ri­fe­le mai mari la asi­gu­rări te­o­re­tic ar pu­tea păs­tra sta­bil sis­te­mul de pen­sii, ar pu­ne o pre­si­u­ne mai pu­ter­ni­că pe con­tri­bua­bi­li şi o împo­vă­ra­re fis­ca­lă mai am­plă are con­se­cin­ţe ne­ga­ti­ve asupra dez­vol­tă­rii eco­no­mi­ce. „Pen­tru a evi­ta împo­vă­ra­rea ce­tă­ţe­ni­lor, vârsta le­ga­lă de pensionare trebuie ajus­ta­tă“, a anun­ţat ban­ca cen­tra­lă. Pla­nul băn­cii mo­men­tan es­te să ri­di­ce vârsta de pensionare la 67 de ani până în 2030.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.