DIRECTORII DE IT, DIN CE ÎN CE MAI APROPIAȚI DE CEO .

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Directorii de IT ai companiilor ra­por­te­a­ză mai mult că­tre CEO în 2016 de­cât ori­când în tre­cu­tul com­pa­ni­ei. 34% din­tre CIO ra­por­te­a­ză di­rect di­rec­to­ru­lui exe­cu­tiv al companiilor, cu 10% mai mult față de anul tre­cut. Din ce în ce mai puțini CIO ra­por­te­a­ză di­rect CFO-ului - cu 20% mai puțin față de anii an­te­ri­ori. Po­tri­vit stu­di­u­lui „The Cre­a­ti­ve CIO“, re­lația din ce în ce mai apropiată din­tre CEO și CIO ex­pri­mă o crește­re a in­flue­nței stra­te­gi­ce și a par­ti­ci­pă­rii în pro­ce­se­le de­ci­zi­o­na­le ale com­pa­ni­ei pen­te­ru CIO; pre­cum și o ex­tin­de­re e por­to­fo­li­u­lui res­pon­sa­bi­li­tăți­lor, atât în or­ga­ni­za­rea sec­to­ru­lui IT, cât și în afa­ra aces­tu­ia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.