PRINCIPALELE TEMERI CA­RE ÎI OPRESC PE ANTREPRENORII DIN EUROPA SCENA START-UP-URILOR CON­TI­NUĂ SĂ FIE ÎNFLORITOARE ÎN EUROPA: INVESTIŢIILE AU CRES­CUT MULT ÎN UL­TI­MII ANI, COM­PA­NI­I­LE SUS­ŢIN TOT MAI MULT INOVAŢIA ŞI TOT MAI MULTE AGENŢII GUVERNAMENTALE PROMO

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

en­tru a aju­ta acești po­te­nția­li an­tre­pre­nori să înțe­le­a­gă și să își de­pășe­as­că te­me­ri­le, Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a lan­sat re­cent pro­gra­mul FA­CE (Fai­lu­re Aver­si­on Chan­ge in Eu­ro­pe) Entre­pre­neur­ship. Cam­pa­nia con­du­să de com­pa­nia spa­ni­o­lă Se­cu­oya are ro­lul de a încu­ra­ja an­tre­pre­no­ria­tul prin tra­ta­rea unor su­bi­ec­te le­ga­te de la­tu­ra emoți­o­na­lă a dez­vol­tă­rii unei afa­ceri pro­prii. În acest sens, Co­mi­sia a co­man­dat un stu­diu Del­phi pen­tru a de­ter­mi­na ca­re sunt ce­le mai mari temeri ale ce­lor ca­re vor să lan­se­ze un start-up.

Cer­ce­ta­rea, con­du­să de pro­fe­so­rul Jan Brin­ckmann, a ară­tat că aces­te temeri pot fi gru­pa­te în șase ca­te­go­rii: fi­nan­cia­re, le­ga­te de ca­ri­e­ră, de per­ce­pție so­cia­lă, de au­to­per­ce­pție, de pi­er­de­re a pro­pri­ei li­ber­tăți și un „mix“de frici.

PVOI PU­TEA S ASIGUR STRICTUL NECESAR?

Un nu­mi­tor co­mun pen­tru cei mai mu­lți an­tre­pre­nori are la ba­ză ba­nii: te­a­ma de a pi­er­de un venit con­stant, de a nu avea ca­pa­ci­ta­tea de a plă­ti chel­tu­i­e­li­le sau de a pi­er­de ba­nii in­ves­tiți în com­pa­nie. Che­ryl Mil­ler, fon­da­toa­re a Di­gi­tal Le­a­der­ship Insti­tu­te, spu­ne că aces­ta a fost unul din­tre principalele ei mo­ti­ve de îngri­jo­ra­re: „Voi pu­tea să pun o pâi­ne pe ma­să lu­na asta sau lu­na ca­re vi­ne?.“

Di­ver­se so­luții sunt prezentate atunci când între­bi an­tre­pre­nori de suc­ces cum și-au de­pășit ace­as­tă te­a­mă, așa cum ar fi in­ves­ti­rea pro­pri­i­lor eco­no­mii. Dar­ren Wes­tla­ke, CEO al Crow­dcu­be, cre­de că so­luția cea mai bu­nă e por­ni­rea unui business fă­ră aju­tor din ex­te­ri­or, cu pro­pri­ii tăi bani, ur­mând să cauți fi­na­nța­re doar atunci când poți pu­ne pe ma­să un produs fi­nit (pro­ces nu­mit în mod general boot­strap­ping - n. red.): „Trebuie să mer­gi cât de de­par­te poți cu ba­nii tăi, poți obți­ne o fi­na­nța­re mult mai bu­nă ast­fel“.

P

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.