ARHIV DE BRAND

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ot mai multe ca­se de mo­dă încep să co­nști­en­ti­ze­ze im­por­ta­nța unei ar­hi­ve pro­prii pen­tru pro­mo­va­rea brandului, dar nu nu­mai, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Ele­men­te din ar­hi­vă pot fi uti­li­za­te pen­tru ex­po­ziții ca­re să de­mon­stre­ze pu­bli­cu­lui tra­diția fir­mei în do­me­niu ori ca sur­să de in­spi­rație pen­tru cre­a­to­rii din pre­zent. Da­că însă nu au fost su­fi­ci­ent de pre­vă­ză­toa­re, ca­se­le și cre­a­to­rii se văd ne­voiți să-și re­con­sti­tu­ie is­to­ria cum­pă­rând di­ver­se pi­e­se de la co­le­cți­o­na­rii par­ti­cu­lari, mu­zee sau chiar cli­e­nți ori cli­en­te.

Mu­zeul Gucci, spre exem­plu, a anu­nțat re­cent achi­ziți­o­na­rea unor cre­ații sem­na­te Tom Ford din pe­ri­oa­da în ca­re aces­ta lu­cra pen­tru ca­sa ita­lia­nă de mo­dă. Fun­dația Pi­er­re Ber­gé-Yves Saint Lau­rent ur­me­a­ză să inau­gu­re­ze do­uă mu­zee în 2017, unul la Pa­ris și unul la Mar­ra­ke­ch, în ca­re vor fi ex­pu­se pi­e­se cre­a­te de Yves Saint Lau­rent pro­veni­te din ar­hi­va fon­da­tă de par­te­ne­rul de afa­ceri al aces­tu­ia, Pi­er­re Ber­gé, la înce­pu­tu­ri­le com­pa­ni­ei. Ar­hi­va le-a ser­vit, de alt­fel, drept sur­să de in­spi­rație atât fos­tu­lui, cât și ac­tua­lu­lui di­rec­tor de cre­ație al YSL, He­di Sli­ma­ne și Antho­ny Vac­ca­rel­lo.

Alte ca­se re­cu­nos­cu­te pen­tru ar­hi­ve­le lor sunt Di­or, Cha­nel, Ba­len­cia­ga sau Mis­soni, ace­as­ta din ur­mă având în pre­zent o ex­po­ziție la Lon­dra. Ca­se­le de mo­dă ca­re do­resc să-și poa­tă ilus­tra evo­luția au an­ga­jat per­soa­ne de­di­ca­te păs­tră­rii ar­hi­vei, ca­re trebuie să pu­nă în or­di­ne și să ca­ta­lo­ghe­ze obi­ec­te­le strânse de-a lun­gul tim­pu­lui ori să cau­te și să cum­pe­re di­ver­se pi­e­se de la ma­ga­zi­ne vin­ta­ge, prin in­ter­me­di­ul ca­se­lor de li­ci­tații ori de la cli­e­nți.

T

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.