MOBILA CA­RE CREŞ­TE DIN PĂMÂNT, DIN IARBĂ VER­DE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cum­pă­ra­tul de scau­ne sau şez­lon­guri pen­tru cur­te ori gră­di­nă nu es­te ab­so­lut necesar, aces­tea pu­tând fi con­fec­ţi­o­na­te aco­lo un­de es­te ne­voie de ele, sus­ţi­ne o fir­mă de design, Nu­cleo, ca­re a lan­sat un proi­ect prin ca­re să o de­mon­stre­ze. Proi­ec­tul TERRA! al Nu­cleo pro­pu­ne mo­bi­li­er de gră­di­nă pe ca­re pro­pri­e­ta­rii îl pot creş­te în cur­tea lor, fo­lo­sind ca­dre de car­ton, pământ şi se­min­ţe. Cei in­te­re­sa­ţi cumpără ca­drul de car­ton, îl in­sta­le­a­ză în gră­di­nă sau pe pe­lu­ză, îl aco­pe­ră cu pământ şi apoi plan­te­a­ză se­min­ţe­le de iarbă, iar când ace­as­ta a cres­cut, pot fo­lo­si scau­nul sau ca­na­pe­aua. Pen­tru a înce­pe pro­duc­ţia de ca­dre de car­ton, Nu­cleo cau­tă fi­nan­ţa­re pe si­te-ul de crow­dfun­ding Kic­kstar­ter, spe­rând să gă­se­as­că su­fi­ci­en­ţi ama­tori de scau­ne de iarbă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.