CE IMPACT A AVUT LOVITURA DE STAT DIN TURCIA ASUPRA COMPANIILOR DIN ROMÂNIA

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Mă­su­ri­le ra­di­ca­le im­ple­men­ta­te de că­tre guvernul turc ca­re au ur­mat ten­ta­ti­vei de lo­vi­tu­ră de stat au ali­men­tat ne­si­gu­ra­nța in­ves­ti­to­ri­lor in­ter­nați­o­na­li. În plus, deți­ne­ri­le por­to­fo­li­i­lor de in­ves­tiții de ca­pi­tal de că­tre in­ves­ti­to­rii non­re­zi­de­nți au scă­zut cu aproape 20% în mai puțin de o săp­tă­mână, de la 46 mld. do­lari pe 15 Iu­lie, la 38 mld. do­lari pe 22 Iu­lie, po­tri­vit unui co­mu­ni­cat de pre­să al Co­fa­ce. Turcia a pi­er­dut ast­fel apro­xi­ma­tiv 12 mld. do­lari din in­ves­tiți­i­le de ca­pi­tal deți­nu­te de in­ves­ti­to­rii non­re­zi­de­nți în ul­ti­me­le trei luni, aces­te re­tra­geri de ca­pi­tal ali­men­tând pre­si­uni asupra de­pre­ci­e­rii li­rei tur­cești și scă­de­rii bur­sei. În acest con­text, câte­va săp­tă­mâni de la ten­ta­ti­va lo­vi­tu­rii de stat, li­ra tur­ce­as­că s-a de­pre­ciat cu apro­xi­ma­tiv 6% față de do­la­rul ame­ri­can, în vre­me ce in­di­ce­le re­pre­zen­ta­tiv al bur­sei de va­lori din Turcia (XU100) a pi­er­dut 12% în ace­lași in­ter­val de timp. Incer­ti­tu­di­nea eco­no­mi­că poa­te avea un efect in­di­rect asupra re­lați­i­lor co­mer­cia­le des­fășu­ra­te cu România, în con­diți­i­le în ca­re co­me­rțul bi­la­te­ral înre­gis­trat între ce­le do­uă țări es­te sem­ni­fi­ca­tiv. Turcia ocu­pă lo­cul al cin­ci­lea ca des­ti­nație a ex­por­tu­lui ro­mânesc și lo­cul 1 între sta­te­le non-UE, res­pec­tiv lo­cul al 11lea ca ța­ră de ori­gi­ne a im­por­tu­ri­lor. Du­pă ade­ra­rea la UE, România a me­nți­nut o ba­la­nță co­mer­cia­lă po­zi­ti­vă cu Turcia, ce­ea ce pla­se­a­ză ace­as­tă ța­ră pe lo­cul al cin­ci­lea între sta­te­le cu ca­re ța­ra noas­tră înre­gis­tre­a­ză ex­ce­dent în ba­la­nța co­mer­cia­lă. În ci­u­da re­lați­i­lor co­mer­cia­le bi­la­te­ra­le dez­vol­ta­te, apor­tul in­ves­tiți­i­lor pro­veni­te din Turcia în flu­xul de ca­pi­tal lo­cal es­te unul mo­de­rat. Într-un cla­sa­ment al in­ves­tiți­i­lor străi­ne di­rec­te cu­mu­la­te pen­tru pe­ri­oa­da 2008 - 2015, Turcia ocu­pă lo­cul al 18-lea, cu un aport la to­ta­lul in­ves­tiți­i­lor străi­ne di­rec­te de doar 0,5%, în con­diți­i­le în ca­re prin­ci­pa­lii cinci in­ves­ti­tori (Aus­tria, Ger­ma­nia, Ita­lia, Fra­nța și Elveția) au ge­ne­rat împreu­nă aproape 72% din to­ta­lul ISD în pe­ri­oa­da ana­li­za­tă. Con­form da­te­lor INSSE, du­pă va­loa­rea ca­pi­ta­lu­lui so­cial, Turcia ocu­pă lo­cul al 14-lea în cla­sa­men­tul pe țări de re­zi­de­nță a in­ves­ti­to­ri­lor în so­ci­e­tăți co­mer­cia­le cu par­ti­ci­pa­re străi­nă. Ace­as­ta se re­flec­tă și în nu­mă­rul re­la­tiv re­dus al companiilor lo­ca­le cu ca­pi­tal turc. Mai exact, con­form da­te­lor Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui, 1.007 com­pa­nii ca­re au se­di­ul so­cial în România înre­gis­tre­a­ză acți­o­nari cu do­mi­ci­li­ul/ se­di­ul so­cial în Turcia. Con­form de­cla­rați­i­lor fi­nan­cia­re de­pu­se la Mi­nis­te­rul Fi­na­nțe­lor pen­tru 2015, aces­te com­pa­nii au ge­ne­rat o ci­fră de afa­ceri cu­mu­la­tă de 4,8 mld lei și un nu­măr to­tal de sa­la­riați de apro­xi­ma­tiv 15.000. Tur­bu­le­nțe­le res­pec­ti­ve se vor re­flec­ta asupra Ro­mâni­ei doar pe plan co­mer­cial, prin tem­pe­ra­rea ex­por­tu­ri­lor ro­mânești ori­en­ta­te că­tre Turcia, în con­diți­i­le în ca­re ace­as­ta es­te prin­ci­pa­la ța­ră de des­ti­nație a ex­por­tu­ri­lor lo­ca­le din­tre ță­ri­le non-UE. „În ce­ea ce pri­vește im­pac­tul asupra me­di­u­lui de afa­ceri ro­mânesc, aces­ta es­te foar­te li­mi­tat pe fon­dul am­pren­tei re­du­se în eco­no­mia nați­o­na­lă a companiilor deți­nu­te de ca­pi­ta­lul tur­cesc“, a de­cla­rat Ian­cu Gu­da, ser­vi­ces di­rec­tor la Co­fa­ce Ro­ma­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.