SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Gru­pul in­dian a pre­luat în ur­mă cu doi ani Ran­ba­xy La­bo­ra­to­ri­es, care avea în por­to­fo­liu şi pro­du­că­to­rul ro­mân de me­di­ca­men­te Te­ra­pia din Cluj. Fa­bri­ca din Cluj are im­por­tan­ţă stra­te­gi­că pentru gru­pul din India, asi­gu­rând ac­ce­sul ra­pid pe piaţa din UE. Anul trecut, Sun Phar­ma (in­clu­siv Te­ra­pia) a avut vânzări de 515,7 mi­li­oa­ne de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.